Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Havasová

MESTO SENEC

                                                         

 

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet nájmu:

 

Pozemok C-KN parc. č. 4873/1 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 294 m?, katastrálne územie Senec, evidovaný na Liste vlastníctva č. 6078 okresného úradu Senec, katastrálneho odboru.

 

Pozemok C-Kn parc. č. 4873/2 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1815 m?, katastrálne územie Senec, evidovaný na Liste vlastníctva č. 6078 okresného úradu Senec, katastrálneho odboru.

 

Stavba súp. č. 1905 nachádzajúca sa na parc. č. 4873/1 druh stavby MŠ a ŠJ Sv. Martin, katastrálne územie Senec, evidovaná na Liste vlastníctva č. 6078, okresného úradu Senec, katastrálneho odboru.

 

Kúpna cena: Nakoľko sa jedná o nájom nehnuteľnosti na osobitný účel, ktorý nie je stanovený vo VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta je potrebné cenu nájmu určiť individuálne.

 

Nájomca: Marianna Havasová, Hrubá Borša 136

 

Odôvodnenie: Nájom predmetných nehnuteľností uvedených v žiadosti je predložený ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na predmetnú stavbu a priľahlé pozemky má Mesto Senec uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu určitú do 30.06.2020 so Súkromnou materskou škôlkou, zastúpenou Evou Hurtovou – riaditeľkou. Žiadateľka Marianna Havasová má v záujme pokračovať v prevádzke predmetnej škôlky ako riaditeľka Súkromnej materskej škôlky Stonožka. Menovaná žiadateľka chce zachovať pracovné miesta, dať možnosť deťom zo Sv. Martina navštevovať škôlku za zvýhodnených finančných podmienok. Žiadateľka chce zmodernizovať priestory materskej škôlky a školského dvora tak aby spĺňali európske štandardy a investovať do kompletnej rekonštrukcie elektriny a kúrenia.

2. 10. 2019 9:38