Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Hrčka

 

MESTO SENEC

                                                         

 

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Pozemok registra „C“ parc. č. 4331 ostatná plocha o výmere 303 m? evidovaný na LV č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru, v prospech mesta Senec v k.ú. Senec na Novomeského ulici slúžiaci ako záhrada, sad, detské ihrisko.

 

Žiadateľ:

Dominik Hrčka, Novomeského 16, 903 01 Senec

 

Cena:

V zmysle prílohy č. 4 VZN  č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 – č. 5  v zóne Slnečné jazerá – 0,18,-€/m?/rok.  Spolu cena – 54,54 €/rok

 

Doba nájmu:

Na neurčito s výpovednou dobou 6 mesiacov

 

Spôsob prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami. V súčasnosti nie je pozemok vlastníkom mestom Senec nijako využívaný. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov.  Žiadateľ sa o pozemok roky stará ako o vlastný, na pozemku sa nachádza záhrada, detské ihrisko a sad.

 

 

15. 11. 2021 14:07