Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Hutta

MESTO SENEC

                                                         

 

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu:

 

Pozemok parc. registra C-KN č. 2372/1 o výmere 22 m? druh pozemku: ostatná plocha, evidovaný na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru,

 

Časť pozemku parc. registra C-KN č. 2372/1 o výmere 3,5 m? druh pozemku: ostatná plocha, evidovaný na liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru

 

Lokalita:

 

Senec – Slnečné jazerá 

 

Žiadatelia:

Ing. Rastislav Hutta, bytom A. Hlinku 13, Trnava, Ing. Jozef Hutta, bytom A. Hlinku 13, Trnava, Ing. Roman Hutta, bytom Bratislavská 16, Trnava

 

Za cenu:

 

V zmysle VZN č. č. 11/2019 v zóne Slnečné jazerá – 1,63 €/m?/rok – 41,57,- €/rok

 

Doba nájmu:

    

      Na neurčito

 

Skutkový stav

 

Predmet nájmu hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. Ide o pozemok, ktorý je vlastníkom Mestom Senec trvalo nevyužívaný. Vzhľadom na to, že pozemok je dlhodobo neoprávnene a bezodplatne užívaný žiadateľmi boli mestom Senec vyzvaní na uzatvorenie nájomnej zmluvy.  Žiadatelia sa o pozemok dlhodobo starajú a užívajú ho ako svoj vlastný. Pozemok sa nachádza smerom od chaty k jazeru a bezprostredne prilieha k chate.  Žiadatelia majú záujem sa o pozemok naďalej starať a udržiavať. Žiadatelia predmetný pozemok dlhodobo užívajú ako terasu s oporným múrom, ktorá je neoddeliteľnou stavebnou súčasťou rekreačnej chaty.  . Žiadatelia si v minulosti niekoľko krát podávali žiadosť o odkúpenie avšak majú záujem pristúpiť k nájomnej zmluve v zmysle návrhu komisie výstavby a UP zo dňa 15.05.2019

 

12. 5. 2020 12:04