Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kiskova

MESTO SENEC

                                                         

 

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu:

 

Časti pozemku registra „C“ parc. č. 2340/42 ostatná plocha o výmere 11 m? Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru v k.ú. Senec na Slnečných jazerách podľa geometrického plánu vyhotoveného GEOSTAV – PLUS zo dňa 29.09.2021 na vytvorenej budúcej parcele č. 2340/xx na účely vstupu a priľahlého pozemku k nehnuteľnosti v zmysle náčrtu komisie výstavby a ÚP zo dňa 10.11.2021

Žiadateľ:

PhDr. Mária Kisková, Hviezdoslavova 1, 90027 Bernolákovo

Za cenu:

V zmysle prílohy č. 4 VZN  č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 – č. 5  v zóne Slnečné jazerá – 20,76,-€/m?/rok.  Spolu cena – 228,36  €/rok

Doba nájmu:

Na neurčito

 

spôsob prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. Ide o pozemok, ktorý je vlastníkom mestom Senec trvalo nevyužívaný a žiadatelia sa starajú o pozemok ako o svoj vlastný. Nehnuteľnosť je využívaná na celoročné bývanie a žiadateľ dôvodí potrebou zamedzenia prístupu cudzích osôb.  Nakoľko sa jedná o mestom nevyužívaný pozemok prenájom má priaznivý ekonomický dopad na rozpočet mesta.


 

18. 11. 2021 11:49