Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kováčová Gabriela

MESTO SENEC

                                                          

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Pavlom Kválom

 z v e r e j ň u j e

 v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Predmet nájmu:

• časť pozemku C-KN parc.č. 2310/2, druh pozemku: ostatná plocha,

• časť pozemku C-KN parc.č. 2340/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

spolu o výmere 55 m2, zapísané na liste vlastníctva č.2800, v prospech vlastníka: Mesto Senec, v katastrálnom území Senec

 

Nájomca:   Mgr. Gabriela Kováčová rod. Kováčová, Sokolská 17

 

Odôvodnenie: Jedná sa o bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nájomcu. Dôvodom prenájmu predmetného pozemku je vyriešenie prístupu k vodnej ploche.

 

 

29. 5. 2023 10:40