Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Králik

MESTO SENEC

                                                         

 

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu:

 

Časť pozemku parc. registra C-KN č. 10/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 20 m? evidovaný na LV č. 2800 v prospech mesta Senec, Okresného úradu, katastrálneho odboru za účelom zriadenia parkovacieho státia.

 

Lokalita:

Senec – Moyzesová ulica

 

Žiadateľ:

Peter Králik, Moyzesová ulica č. 2, Senec 903 01

 

Za cenu:

V zmysle prílohy č. 4 VZN  č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 – č. 5  v zóne A – 20,76 eur/m/rok

Spolu cena – 415,20  €/rok

 

Doba nájmu:

 Na neurčito

 

Skutkový stav

 

Predmet nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami. V súčasnosti nie je pozemok vlastníkom mestom Senec nijako využívaný. Žiadateľ dôvodí potrebou zriadenia parkovacieho státia nakoľko pri svojej vlastnej nehnuteľnosti nemá možnosť parkovania.  

 


 

6. 4. 2021 8:57