Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Lalik, Záhora

 

MESTO SENEC

                                                         

 

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Pozemok parc. č. 2509/32 o výmere 58 m?, ktorý vznikol v zmysle geometrického plánu č. 1510/2021 zo dňa 18.10.2021 odčlenením z pozemku  parc. č. C-KN  2509/1  druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere evidovaného na LV č. 2800, Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru, v prospech mesta Senec

Lokalita:

Senec – Slnečné jazerá

Žiadatelia:

Martin Záhora, Hrušovská 52A, 821 07 Bratislava a Ing. Marian Lalik, Šulekova 11, 811 06 Bratislava

Za cenu:

V zmysle prílohy č. 4 VZN  č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 – č. 5  v zóne Slnečné jazerá – 1,63,-€/m?/rok.  Spolu cena – 94,54  €/rok

Doba nájmu:

            Na neurčito

 

Spôsob prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. Ide o pozemok, ktorý je vlastníkom mestom Senec trvalo nevyužívaný. Pozemok tvorí s nehnuteľnosťou žiadateľov funkčnú plochu a nie je funkčne nijako využiteľný a žiadatelia na pozemku dlhodobo udržiavajú čistotu a priaznivý estetický vzhľad.  Prenájom je v súlade s hospodárnym nakladaním s majetkom mesta Senec s pozitívnym ekonomickým dopadom na rozpočet mesta.

15. 11. 2021 14:08