Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Martin Záhora a Nikola Záhorová

MESTO SENEC

                                                         

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet nájmu:

Pozemok C-KN parc.č. 2271/83, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2, oddelený od pozemku C-KN parc.č. 2271/1 evidovaný na liste vlastníctva č.2800 v prospech Mesta Senec, podľa geometrického plánu č.57/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOMETRES, s.r.o.

 

Nájomca: Martin Záhora a manželka Nikola Záhorová rod. Görnerová, Hrušovská 52A, Bratislava,

 

Odôvodnenie: Ide o  bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. Predmetný mestský pozemok žiadatelia majú záujem užívať výlučne na rekreačné účely, ako pozemok priľahlý k ich rekreačnej chate. Časť pozemku je v súčasnosti oplotená, pričom nie je prístupná iným osobám.

9. 8. 2021 14:55