Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. OZ Jungpereg

MESTO SENEC

                                                         

 

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu:

 

Pozemok registra C-KN parc. č. 4503/1 o výmere 704 m? druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie evidovaný na Liste vlastníctva č. 19 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru, v prospech mesta Senec.

Pozemok  registra C-KN parc. č. 4503/2 o výmere 638 m? druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie evidovaný na liste vlastníctva č. 19 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru v prospech mesta Senec.

Pozemok registra C-KN parc. č. 4503/3 o výmere 23 m? druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie evidovaný na liste vlastníctva č. 19 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru v prospech mesta Senec

Pozemok registra C-KN parc. č. 4503/4 o výmere 16 m? druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie evidovaný na liste vlastníctva č. 19 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru v prospech mesta Senec

Pozemok registra C-KN parc. č. 4503/5 o výmere 19 m? druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie evidovaný na liste vlastníctva č. 19 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru v prospech mesta Senec

Pozemok registra C-KN parc. č. 4504 o výmere 221 m? druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie evidovaný na liste vlastníctva č. 19 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru v prospech mesta Senec

Časť pozemku registra C-KN parc. č. 4508/2 o výmere 75 m?, druh pozemku: záhrada evidovaný na liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru v prospech mesta Senec

Časť pozemku registra C-KN parc. č. 4509 o výmere 286 m?, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie evidovaný na liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru v prospech mesta Senec

Časť pozemku registra C-KN parc. č. 4510 o výmere 227 m?, druh pozemku: záhrada evidovaný na liste vlastníctva č. 19 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru v prospech mesta Senec

Časť pozemku registra C-KN parc. č. 4511/2 o výmere 36 m?, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie evidovaný na liste vlastníctva č. 8027 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru v prospech mesta Senec

Časť pozemku registra C-KN parc. č. 4512/1 o výmere 638 m?, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie evidovaný na liste vlastníctva č. 19 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru v prospech mesta Senec

 

Žiadateľ

 

OZ Jungpereg 1632, Mierová 19, 900 24 Veľký Biel, v zastúpení Jozef Navara – predseda OZ

 

Lokalita

 

Senec pri cintoríne

 

Cena

 

V zmysle návrhu finančnej komisie 2500 eur/rok

 

Doba prenájmu

 

Na neurčito so 6 mesačnou výpovednou lehotou

 

Skutkový stav

 

Predmet prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o pozemky, ktoré sú v súčasnosti vlastníkom mestom Senec nevyužívané. Na predmetných pozemkoch sa nachádza aj vínna pivnica, ktorá je v prenájme žiadateľa. Žiadateľ dôvodí vytvorením miesta kde by sa konávali ľudové trhy a ukážky remesiel, ktoré patria dlhodobo do regiónu mesta Senec a jeho okolia. Súčasťou vybudovaného areálu by bolo plnohodnotné odpočívadlo pre cyklistov na Seneckej cyklotrase. Návštevníci by si mohli na tomto mieste kúpiť tovar či suvenír, ktorí miestni obchodníci, majstri či remeselníci vyrábajú vo svojich malých prevádzkach alebo dielňach. Jednalo by sa aj o predaj ovocia a zeleniny, suvenírov, predmetov každodenného využitia či výrobkov typických pre senecký región. Ďalej by sa na predmetných pozemkoch mohli predvádzať ukážky ľudových remesiel s možnosťou vyskúšania si takejto činnosti širokou verejnosťou. Miesto by bolo vhodné na oddych a posedenie pri káve alebo inom občerstvení. V areáli by bolo vybudované aj detské ihrisko obklopené zeleňou a lavičkami na posedenie v kľudnej zóne.

18. 11. 2020 10:59