Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. OZ Shumeikan Slovakia

 

MESTO SENEC

                                                         

 

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu:

 

Predmetom nájmu je časť pozemku, parcely registra „C“, parc.č.1567/1, druh pozemku „zastavaná plocha a nádvorie“ o výmere 309 m? zapísanej na LV č. 6078, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Senec, vedenej okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, ktorý sa nachádza v areály základnej školy, Mlynská 50 v Senci

 

Žiadateľ

 

OZ SHUMEIKAN SLOVAKIA, J. Csermáka 3, 903 01 Senec, v zastúpení Ing. Kováč Richard, Paedr. Jana Tamašiová

 

Lokalita

 

Základná škola Mlynská 50, 903 01 Senec

 

Cena

 

Nájomné v zmysle VZN  č. 11/2019 v zóne B   2,10,- €/m?/rok

Spolu cena: 648,90,- €/rok

 

Doba prenájmu

 

Na neurčito

 

Skutkový stav

 

Predmet nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov. Jedná sa o pozemok vlastníkom mestom Senec nachádzajúci sa v areály základnej školy z časti využívaný ako školský pozemok resp. školský dvor. Žiadateľ žiada prenájom pozemku za účelom výstavby menšej športovej haly. Halu po postavení plánuje poskytovať na užívanie základnej škole bezodplatne. Hala by bola prístupná aj obyvateľom mesta Senec. Výstavbou haly by sa  navýšili nedostatočné počty športovísk za účelom zvyšovania zdravia detí a mládeže a zamedzilo by sa potrebe prenajímať športové priestory pre deti ZŠ Mlynská. Športová hala by bola energeticky aj prevádzkovo nezávislá na škole a stavbu ako aj prevádzku  bude zabezpečovať OZ SHUMEIKAN SLOVAKIA spolu s investorom. Počas vyučovania bude by bola využívaná na potreby školy a počas zvyšku dňa by slúžila seneckým športovým klubom, obyvateľom Senca a verejnosti.  

18. 11. 2020 10:57