Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Pavlis

MESTO SENEC

                                                         

 

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet nájmu:

 

Pozemok parc. C-KN č. 2463/255 o výmere 188,50 m? druh pozemku: ostatná plocha oddelený od pozemku C-KN parc. č. 2463/60  evidovaný na Liste vlastníctva č. 2800 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru,

 

 

Žiadateľ

 

Ing. Pavol Pavlis, bytom Eugena Suchoňa 33, Pezinok, Viera Jarunková, bytom Bakošova 42, Bratislava

 

Lokalita

 

Slbnečné jazerá, Senec

 

Cena

 

V zmysle prílohy č. 4 VZN č. 11/2019 – 1,63,- €/m?/rok – 307,26,-€/rok

 

Doba prenájmu

 

Na neurčito

 

Skutkový stav

 

Predmet nájmu hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. Ide o pozemok, ktorý je vlastníkom Mestom Senec trvalo nevyužívaný. Vzhľadom na to, že pozemok je dlhodobo neoprávnene a bezodplatne užívaný žiadateľmi boli mestom Senec vyzvaní na uzatvorenie nájomnej zmluvy.  Žiadatelia sa o pozemok dlhodobo starajú a užívajú ho ako svoj vlastný. Pozemok sa nachádza smerom od chaty k jazeru, pred chatou ako vjazd na vlastný pozemok a bezprostredne prilieha k chate.  Žiadatelia majú záujem sa o pozemok naďalej starať a udržiavať. Pozemok stavebne nijak nevyužívajú nakoľko je užívaný ako záhrada.  Žiadatelia sa taktiež starajú o priľahlý prístupový chodník. Žiadatelia si v minulosti

12. 5. 2020 12:03