Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Setem s.ro.

 

MESTO SENEC

                                                         

 

 

Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

 

z v e r e j ň u j e

 

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet nájmu:

 

Časť pozemku parc. registra E-KN parc. č. 934/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m? evidované na LV č. 9058 v prospech mesta Senec, Okresného úradu katastrálneho odboru za účelom vybudovania spevnených plôch na Vajanského  ulici v Senci.

 

Žiadateľ:

SETEM s.r.o., sídlo Lichnerova 35, 903 01 Senec, IČO 50282867 v zastúpení Ing. Arch. Martin Filipovič

 

Za cenu:

V zmysle prílohy č. 4 VZN  č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 – č. 5  v zóne A – 41,50 eur/m/rok. Spolu cena – 1992  €/rok

 

Doba nájmu:

Na neurčito

 

Spôsob prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľov. Jedná sa o pozemok, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami. V súčasnosti nie je pozemok vlastníkom mestom Senec nijako nakoľko sa predmetom pozemku voľne parkuje. Žiadateľ dôvodí potrebou parkovania k vlastnej administratívnej budove. Prenájom pozemkov má pozitívny dopad na finančnú situáciu mesta.

 

11. 11. 2021 9:34