Oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Transpetrol

      Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Karolom Kválom

z v e r e j ň u j e

v nadväznosti na § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  • pozemok C-KN parc. č.2371/434, ostatné plochy, o výmere 317 m2 ,   
  • pozemok C-KN parc. č.2371/435, ostatné plochy, o výmere 378 m2
  • pozemok C-KN parc. č.2371/445, ostatné plochy, o výmere 75 m2
  • pozemok C-KN parc. č.2371/446, ostatné plochy, o výmere 770 m2
  • pozemok C-KN parc. č . 2371/166, ostatné plochy ,o výmere 169m2

 

vo vlastníctve Mesta Senec,  k.ú. Senec,   

Nájomca: TRANSPETROL, a.s.

Odôvodnenie: jedná sa o prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Senec za účelom verejnoprospešných aktivít- realizácie zámeru viacúčelovej hokejovej haly s príslušenstvom, orientovanej na športovú mládež.

 

11.6.2018 9:13