oznámenie o zámere výpožičky majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa_Slovenský zväz chovateľov

MESTO SENEC

                                                

                                                          Mierové nám. 8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

  zastúpené primátorom - Ing. Dušanom Badinským

z v e r e j ň u j e

na základe ustanovenia § 9a, ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce

oznámenie o zámere výpožičky majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet výpožičky: katastrálne územie Senec,

        -   časť pozemku E-KN parc. č. 3794/1, orná pôda, o výmere 786 m2

       -   časť  pozemku E-KN parc. č. 9794/2, orná pôda, o výmere 2574 m2,

       -   časť pozemku E-KN parc. č. 3794/5, orná pôda, o výmere 1788 m2,

      -   časť pozemku E-KN parc. č. 9794/6, orná pôda, o výmere 155 m2 .

Žiadateľ: Slovenský zväz chovateľov, základná organizácia v Senci, ul. Športová 18, Senec

Doba výpožičky:  neurčitá

Odôvodnenie: pozemky budú využité na verejnoprospešný účel, a to konkrétne na vybudovanie chovateľského parku, ktorý budú môcť využívať chovatelia, školská  mládež, verejnosť, školy,  rekreanti  a návštevníci  mesta.

Tento zámer a spôsob výpožičky nehnuteľného majetku v katastrálnom území Senec bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mestským zastupiteľstvom v Senci dňa 14.05.2019 Uznesením č. 55/2019.

 

6.6.2019 13:04