Oznámenie o zámere zámeny majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Apoštolská cirkev

MESTO SENEC

    Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Karolom Kválom

z v e r e j ň u j e

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere zámeny majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

A. Predmet zámeny:

? pozemok C-KN parc.č.952/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, zapísaný na LV č.5196

a pozemky oddelené od pozemku C-KN parc.č. 952/3 zapísaný na LV č.5196, podľa geometrického plánu č. 51/2017 ORION SK s.r.o., Ing. Petrom Šimoničom, a to:

? pozemok C-KN parc.č.952/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2,

? pozemok C-KN parc.č.952/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,

? pozemok C-KN parc.č.952/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2

Nadobúdateľ: Mesto Senec

B. Predmet zámeny:

? pozemok C-KN parc.č.926/30 zastavané plochy o výmere 88 m2 – oddelený od pozemku C-KN parc.č. 926/3 zapísaný na LV č.2800, podľa geometrického plánu č. 51/2017 ORION SK s.r.o., Ing. Petrom Šimoničom

Nadobúdateľ: Apoštolská cirkev na Slovensku-zbor Senec

Doplatok za rozdiel vo výmere: 30,-€/m2

Odôvodnenie: Ide o odplatnú zámenu pozemkov, pri ktorej dôjde k zosúladeniu právneho stavu s reálnym využívaním predmetných pozemkov, nakoľko:

? na pozemkoch C-KN parc.č.952/2 a C-KN parc.č.952/4 sa nachádza chodník, verejné priestranstvo,

? na pozemku C-KN parc.č.952/5 sa nachádza únikové schodisko MŠ,

? pozemok C-KN parc.č.952/6 sa nachádza v areáli MŠ,

? pozemok C-KN parc.č.926/30 je bezprostredne priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Apoštolskej cirkvi nachádzajúci sa medzi oplotením a budovou Apoštolskej cirkvi;  vzhľadom na jeho umiestnenie nie je využiteľný na iný účel pre mesto.

 

11.10.2017 14:58