oznámenie o zámere zámeny pozemkov

Mesto Senec, Mierové nám.8, 903 01 SENEC, IČO: 00305065

zastúpené primátorom - Ing. Karolom Kválom

 

z v e r e j ň u j e

 

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere zámeny majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

·         pozemok C-KN parc. č. 5496/294 o výmere cca 453 m2, ktorý vznikol oddelením z C-KN parc.č.5496/127 o výmere 2934 m2 – ostatná plocha, zapísaný na LV č.4661

Nadobúdateľ: Mesto Senec

a

·   pozemok C-KN parc. č. 5496/295 o výmere cca 227 m2 a pozemok C-KN parc. č 5496/296 o výmere cca 226 m2, ktoré vznikli oddelením od parcely C-KN parc. č. 5496/1230 o výmere 6718 m2 - zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č.2800

 

Nadobúdateľ: DOAS, s.r.o.

Odôvodnenie:  Mesto Senec  nadobudne pozemok  tvaru využiteľného  pre vybudovanie otoču MHD a novú zástavku MHD, ktorá má byť súčasťou zamýšľaného stavebno/investičného plánu v danej lokalite.

11. 6. 2018 8:01