Oznámenie o Záverečnom stanovisku ÚPN obce Boldog

Oznámenie

Mesto Senec zastúpené Primátorom oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec (ďalej len „OÚ Senec“) ako príslušný orgán štátnej správy, doručil mestu Senec ako dotknutej obci

Záverečné stanovisko
Číslo: OU-SC-OSZP-2023/000103-055 zo dňa 14.11.2023
z posúdenia strategického dokumentu
„Územný plán obce Boldog“
Obstarávateľ, Obec Boldog, 925 26 Boldog č. 89, v zastúpení starostom Bc. Peter Múčka.

Záverečné stanovisko bolo mestu Senec doručené na zverejnenie dňa 14.11.2023. V súlade s § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) oznamujeme, že do záverečného stanoviska k navrhovanej činnosti môže verejnosť nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Senci, útvar stratégie a rozvoja mesta v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame vopred dohodnúť).

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Boldog“ je zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-boldog-1

Zverejnené od 15.11.2023 do 01.12.2023

15. 11. 2023 15:00

 

Súbory / prílohy