Oznámenie o Záverečnom stanovisku ÚPN-Z Senec Margovo pole

Oznámenie

Mesto Senec zastúpené Primátorom oznamuje verejnosti, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava (ďalej len „MŽP SR“), ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o ŽP, ako správny a príslušný orgán, zaslalo listom číslo: 74896/2023 zo dňa 21. septembra 2023, Mestu Senec ako dotknutej obci

Záverečné stanovisko
číslo: 3558/2023-11.1.2/ss (74896/2023)
k navrhovanej činnosti
„Územný plán zóny Senec – Margovo pole“
Navrhovateľ, Senec Development, s.r.o, Koceľova 8, 949 01 Nitra, IČO 52423026,

Záverečné stanovisko bolo mestu Senec doručené na zverejnenie dňa 21.09.2023. V súlade s § 37 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) oznamujeme, že do záverečného stanoviska k navrhovanej činnosti môže verejnosť nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie na Mestskom úrade v Senci, útvar stratégie a rozvoja mesta v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame vopred dohodnúť).

Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti „Územný plán zóny Senec – Margovo pole“ je zverejnené aj na webovom sídle MŽP SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-senec-margovo-pole-1

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať rozklad proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom konania o vydaní záverečného stanoviska. Rozklad možno podať na MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia záverečného stanoviska účastníkovi konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia záverečného stanoviska považuje pätnásty deň zverejnenia záverečného stanoviska príslušným orgánom podľa § 37 ods. 6 zákona o posudzovaní.

Zverejnené od 22.09.2023    do 09.10.2023

22. 9. 2023 11:54

 

Súbory / prílohy