Oznámenie o zverejnení výzvy

Touto cestou oznamujeme, že dňa 14.04.2022 bola zaslaná na zverejnenie vo Vestníku UVO výzva na predkladanie ponúk na dodávateľa prác na stavbu Parkovací dom - záchytné parkovisko, železničiarska ul. Senec. 

/userfiles/file/dokumenty/V%C3%BDzva%20na%20dod%C3%A1vate%C4%BEa.pdf

Informatívny obsah časti výzvy:

A.1  POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

Časť I.  Všeobecné informácie

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                         Mesto Senec

IČO:                             00305065

Sídlo:                          Mierové nám. 8, 903 01 Senec

Krajina:                       Slovenská republika   

Webové sídlo (internetová adresa): www.senec.sk

Adresa profilu:            https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5407/

Kontaktná osoba:        JUDr. Igor Zelník

Telefón:                      0903222803

E-mail:                        zelniki@senec.sk

    

 1. Predmet zákazky
  1. Predmetom zákazky je: Záchytné parkovisko – Parkovací dom – Železničná – I. etapa.
  2. Predpokladaná hodnota zákazky je: 826 350 EUR bez DPH .
  3. Komplexnosť zákazky a rozdelenie zákazky na časti je nasledovné: ponuku nie je možné rozdeliť na niekoľko častí.       
  4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
  5. 45213312-3 – Stavebné práce na parkovacích domoch
  6. Stručný opis predmetu zákazky a opis obstarávania: Predmetom zákazky je výstavba záchytného parkoviska – parkovacieho domu na Železničnej ulici v Senci. Bližšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii
  7. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
 1. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vo výške 95% a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa vo výške 5%.

 1. Druh zákazky
  1. Výsledkom verejného obstarávania bude  zadanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác a uzatvorenie Zmluvy o dielo.
  2. Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok pre plnenie požadovaného predmetu zákazky tvoria časti B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.
 1.  Miesto, termín a spôsob plnenia
  1. Miestom plnenia predmetu zákazky je: parc. č. 2566/1, 2598/2, 2599/2, kat. ú. Senec
  2. Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie plnenia: do 05/2023

Predmet zákazky bude plnený spôsobom podľa obchodných podmienok uvedených v časti B.3 Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.

 1. Variantné riešenia         
  1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

7. Lehota viazanosti ponuky

 1. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2022. V prípade potreby, vyplývajúcej najmä z aplikácie revíznych postupov, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo lehotu viazanosti ponúk primerane predĺžiť.
 2. Predĺženie lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný obstarávateľ všetkým záujemcom a uchádzačom formou opravy údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania prostredníctvom vestníka Úradu pre verejné obstarávanie. Lehotu viazanosti je možné predĺžiť maximálne do doby jedného roka od lehoty na predkladanie ponúk.

Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie

8. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami

 1. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
 2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.
 3. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
 4. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome

- Microsoft Edge.

Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

 1. Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
 2. Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
 3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.
 4. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty  v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE. 
 5. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona o verejnom obstarávaní.
 1. Vysvetlenie
  1. Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií verejného obstarávania je: https://josephine.proebiz.com/ .
  2. V profile zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie je vo forme linku uvedená informácia o verejnom portáli systému JOSEPHINE – kde budú všetky informácie k dispozícii.
  3. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
  4. Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti bezodkladne všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
  5. Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehote podľa bodu 9.4 aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.
  6. Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu  na predkladanie ponúk.
  7. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie bude uverejnené vo webovej aplikácií JOSEPHINE pri dokumentoch k tejto zákazke. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenú okamihom uverejnenia vo webovej aplikácií JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ o jeho uverejnení odošle správu všetkým známym záujemcom v deň uverejnenia. Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch kedykoľvek počas lehoty na predkladanie ponúk.
 2.  Obhliadka miesta plnenia
  1. V prípade, ak záujemca/uchádzač má záujem o obhliadku miesta plnenia, odošle svoju žiadosť prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme JOSEPHINE.

 

Časť III.  Príprava ponuky

 1. Registrácia
  1. Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) .
  2. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi

a)           v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.

b)           nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.

c)           vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. 

d)           počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

 1. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade – zozname

obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

12. Obsah ponuky

 1. Ponuka musí obsahovať:
 1. identifikačné údaje uchádzača obsahujúce informácie: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky); číslo bankového účtu; kontaktné telefónne číslo; číslo faxu; email. 
 2. doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v časti A.2 Podmienky účasti týchto súťažných podkladov,
 3. návrh zmluvy, v ktorom sú zohľadnené časti  B.1 Opis predmetu zákazky,  B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné podmienky - s vyplnením návrhov na plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúk,
 4. doklad o zložení zábezpeky
 5. vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami zadávania podlimitnej zákazky určenými verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk, (vzor ČV na str. 14 Súťažných podkladov).
 6. vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a informácií   uvedených v ponuke (vzor ČV na str. 15 Súťažných podkladov).
 7. samostatný list „Návrh uchádzača na plnenie kritérií“, na ktorom je uvedené obchodné meno uchádzača, sídlo alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača a návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti A.3 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia a časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov.
 8. nacenený Výkaz výmer
 9. týždenný harmonogram postupu výstavby
 10. V prípade skupiny dodávateľov ČESTNÉ VYHLÁSENIE SKUPINY DODÁVATEĽOV, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia zmluvy - vo forme skenu vo formáte .pdf
 11. V prípade skupiny dodávateľov vystavené PLNOMOCENSTVO pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny- vo forme skenu vo formáte .pdf
 1. Zábezpeka 
  1. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 112 ods.13 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku. Zábezpeka sa stanovuje vo výške  10 000,- EUR.
  2. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
  3. Spôsob zloženia zábezpeky vyberie uchádzač z nasledujúcich možností:
   1. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača
   2. Poistenie záruky
   3. Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa
  4. Poskytnutie bankovej záruky - záručná listina bude vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“). Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že: banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa, banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky v stanovenej výške, banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 3 pracovných dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa, banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi, platnosť bankovej záruky končí najneskôr v deň uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk v zmysle bodu. 7.1 Súťažných podkladov, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky uchádzačovi písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
   1. Banková záruka zanikne plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa, odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa alebo uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.
   2. Záručná listina musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka. Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky alebo nebude spĺňať určené podmienky, bude uchádzač z procesu verejného obstarávania vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
  5. Poistenie záruky uchádzača - môže byť poskytnuté poisťovacou spoločnosťou na to oprávnenou (poisťovňou) so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“).
   1. V Poistení záruky musí poisťovňa písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí verejného obstarávateľa do výšky finančných  prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, v prípade, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk odstúpi od svojej ponuky alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 a verejný obstarávateľ písomne poisťovni oznámi svoje nároky z poistenia záruky v lehote platnosti poistenia záruky.
   2. Poistenie záruky zanikne plnením poisťovne v rozsahu, v akom poisťovňa za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa, odvolaním poistenia záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa alebo uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči poisťovni vyplývajúce z vystaveného poistenia záruky, alebo v dobe platnosti poistenia záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti poistenia záruky.
   3. Poistenie záruky musí byť súčasťou ponuky. Ak poistenie záruky poskytne zahraničná poisťovňa, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, poistenie záruky vyhotovené zahraničnou poisťovňou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto poisťovne musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka. Ak poistenie záruky nebude súčasťou ponuky alebo nebude spĺňať určené podmienky, bude uchádzač z procesu verejného obstarávania vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
  6. Finančné prostriedky v stanovenej výške musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedeného v banke: a.s.

IBAN: SK30 0900 0000 0050 2432 3886 s uvedením variabilného symbolu: IČO uchádzača

 1. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
 2. Ak finančné prostriedky nebudú zložené a pripísané na účte verejného obstarávateľa podľa určených podmienok, bude uchádzač z procesu verejného obstarávania vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
 3. Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do ukončenia výberového konania.
 4. Zábezpeku zloženú na účet v banke verejný obstarávateľ vráti uchádzačom aj s úrokmi, ak im ich táto banka poskytuje.
 5. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti alebo neposkytne súčinnosť aebo odmietne uzavrieť zmluvu.
 6. Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak bol uchádzač vylúčený z verejného obstarávania alebo ak verejný obstarávateľ zruší postup zadávania zákazky.
 7. Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti víťaznému uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa uzavretia zmluvy.
 8. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
 1. Jazyk ponuky
  1. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
 1.  Mena a ceny uvádzané v ponuke
  1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR
   č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
  2. Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách (EUR).
  3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
   1.  navrhovaná zmluvná cena bez  DPH,
   2.  sadzba  DPH a výška  DPH,
   3.  navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH.
  4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, uchádzač upozorní.
 1. Náklady na ponuku
  1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Časť IV.  Predkladanie ponuky

 1. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com.
 2. Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com.
 3. V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované doklady vo formátoch uvedených v týchto súťažných podkladoch a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.
 4. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
 5. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na 2  desatinné miesta  a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena s DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“).
 6. Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).
 7. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.
 8. Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).
 9. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejný obstarávateľa.  Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.
 10. Ponuku môžu predkladať všetky hospodárske subjekty (fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejný obstarávateľovi spoločne).
 11. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.
 12. Uchádzač alebo skupina uchádzačov môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
 13. Originál bankovej garancie k preukázaniu zábezpeky, prípadne poistenia záruky sa predkladá v uzavretom obale/obálke, ktorý/ktorá musí obsahovať: adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode č. 1 týchto súťažných podkladov a názov súťaže a to do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk! Ak uchádzač originál bankovej garancie k preukázaniu zábezpeky, prípadne poistenia záruky nepredloží do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, bude jeho ponuka vylúčená.

Časť V.  Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

 1.  Otváranie ponúk
  1. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.
  2. Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webova? adresa https://josephine.proebiz.com/  a totožná? záložka ako pri predkladaní ponúk. 
  3. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnene? informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
 1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
  1. V procese vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačmi verejný obstarávateľ  použije postupy uvedené v § 40 zákona o verejnom obstarávaní. Ak prichádza do úvahy, použije sa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
  2. Verejný obstarávateľ bude posudzovať splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a a v súlade s týmito súťažnými podkladmi.
 2. Vyhodnocovanie ponúk
  1. V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
  2. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
  3. Ponuky uchádzačov, ktoré nebudú vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na vyhodnocovanie ponúk uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a spôsobom určeným v časti  A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto súťažných podkladov.

Časť VI.  Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy

 1. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
  1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení všetkých relevantných ponúk, po ukončení postupu podľa § 55 ods. (1) ZVO (ak sa bude uplatňovať) a po odoslaní všetkých relevantných oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk.
 1.  Uzavretie zmluvy
  1. V procese uzavretia zmluvy verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 56 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že v súlade so zákonom 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnom od 1.2.2017 a zákona 343/2015 Z.z. (ZVO) v novelizovanom znení verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
  2. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásty deň odo dňa uverejnenia oznámenia podľa § 26 ods. 7 v európskom vestníku, ak nebola doručená žiadosť o nápravu alebo, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty.
  3. Úspešný uchádzač, alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi v súlade s § 56 ods. 10 a 11 zákona o verejnom obstarávaní riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.
 1. Pravidlá k subdodávkam

25.1. Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami.

 1. Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s Verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača.

25.3. Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať aby v zmluve o  dielo najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v súlade s §41 odsek. 3 ZVO) a to nasledovne:

a) podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,

b) navrhovaných subdodávateľov

c) predmety subdodávok 

Každý subdodávateľ musí spĺňať alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť, tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy.

25.4. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom je povinný úspešný uchádzač najneskôr 7 dní pred dňom, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať uvedené podmienky, čo si v prípade pochybností môže overiť Verejný obstarávateľ sám vyžiadaním si potrebných dokladov. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má Verejný obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

A.2   PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

Zoznam a krátky opis podmienok:    

 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods.5 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, môže doklady požadované podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením výpisu zo zoznamu hospodárskych subjektov.

1.4 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods.1 ZVO.

1.5 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na jeho požiadanie údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu (všetky osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom uchádzača, členmi dozorného orgánu a prokuristami).

Verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci. Z tohto dôvodu mu funkcionalita portálového riešenia https://oversi.gov.sk/ umožňuje prístup k nasledovným informačným systémom, týkajúcim sa povinnosti podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ako aj  zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač alebo záujemca  so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 1

    písm. a) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)

    písm. b)  (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)

    písm. c)  (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/)

    písm. e)  (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/),

nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:

Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:

2.1 Uchádzač predloží podľa § 33 ods. 1, písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač e oprávnený toto plnenie poskytnúť sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou formou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

2.3 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods.1 ZVO.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K bodu 2.1: Prehľad o celkovom súhrnnom obrate min. 1 500 000,00 EUR alebo ekvivalent v inej mene za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ročným obratom sa myslia celkové výnosy vykázané vo výkaze ziskov a strát. U uchádzača, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, sa pod ročným obratom myslí celkový príjem. Ak uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, verejný obstarávateľ prijme aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia tejto Výzvy vo vestníku verejného obstarávania

Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:

 Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:

3.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona: zoznamom minimálne dvoch podobných stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia;

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplnený dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené (napr. zmluva o dielo).

3.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality v nadväznosti na § 35 ZVO – Systém manažérstva kvality.

3.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona : ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk,

3.4 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

3.5 Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods.1 ZVO.

 

19. 4. 2022 9:20