Oznámenie Regionalna integrovaná územná statégia Brat.kraja na roky 2014-2020- ZMENA

Oznámenie Regionalna integrovaná územná statégia Brat.kraja na roky 2014-2020- ZMENA

Mesto  Senec  zastúpené  Primátorom  oznamuje  verejnosti,  že  Okresný  úrad  Bratislava,   odbor   starostlivosti   o   životné   prostredie,   oddelenie   ochrany   prírody a vybraných  zložiek  životného  prostredia  kraja,  Tomášikova  46,  832  05  Bratislava 3 predložil  mestu  Senec  podľa  §  6  ods.  2  zákona  č.  24/2006  Z.z.  o  posudzovaní  vplyvov   na  životné   prostredie  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení neskorších   predpisov   (ďalej   len   „zákon   o posudzovaní")   oznámenie   o zmene strategického  dokumentu  „Regionálna  integrovaná  územná  stratégia  Bratislavského  kraja   na   roky   2014-2020   -   ZMENA",  obstarávateľ   strategického   dokumentu,   Bratislavský samosprávny  kraj, Sabinovská  č.  16, P.O.BOX  106, 820 05 Bratislava.

Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014-2020 - ZMENA"

Oznámenie o zmene strategického dokumentu bolo mestu Senec doručené  na  zverejnenie  dňa  08.03.2018.  V súlade  s  §  6  ods.  5  zákona  o  posudzovaní,  do oznámenia  o zmene  strategického  dokumentu  môže  verejnosť  nahliadnuť,  robiť  si z  neho  odpisy,  výpisy  alebo  na  vlastné  náklady  zhotoviť  kópie,  na  Mestskom  úradev Senci, útvar stratégie a rozvoja mesta v pracovnom čase mestského úradu,

Pondelok -  Utorok: od 7.30  hod do  14.30 hod
Streda: od 8.30  hod do  16.30 hod
Piatok: od 7.30  hod do  13.30 hod

a to od  13.03.2018  do  28.03.2018  t.j.  po  dobu  min. 14  dní od  zverejnenia  informácie  o jeho  doručení.  Zároveň  oznamujeme,  že  príslušný  orgán  v súlade  §  6  ods.  4  zákona   o posudzovaní určil, že  z dôvodu  veľkého   počtu  dotknutých obcí bude oznámenie  na nahliadnutie  len v ním vybraných  nasledovných obciach:

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
2. Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
3. Mesto  Pezinok,  Radničné  nám. 7, 90201 Pezinok
4. Mesto Senec,  Mierové nám. 8, 90301 Senec

V dňoch  pracovného  voľna  a pracovného  pokoja  je  možné  do  oznámenia  o zmene  strategické dokumentu nahliadnuť  na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-inteqrovana-uzemna-strategia-bratislavskeho-kraja-na-roky-2-1

13.3.2018 8:06

 

Súbory / prílohy