Plánované prerušenie distribúcie elektriny Moyzesova 2/BL a 2/OP

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, zápis v OR OS BA I, oddiel Sa, v. č. 3879/B
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2626106826/1100, IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, BIC: TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop, www.zsdis.sk
Mesto Senec
NAM MIEROVÉ 8/14
903 01 SENEC
Bratislava 09.09.2021
Predmet listu: Plánované prerušenie distribúcie elektriny
Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy si Vám
dovoľujeme podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznámiť, že v nižšie uvedenom termíne
bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie
distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky.
Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta
dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté
škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu, držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.,
v zmysle § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá. Z dôvodu, že plánovaná práca
postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Dátum a hodina začiatku: 05.10.2021 08:00:00 hod.
Dátum a predpokladaná
hodina ukončenia: 05.10.2021 15:30:00 hod.
Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky:
24ZZS6053940000X MOYZESOVA 2/BL, SENEC
24ZZS5264864000J MOYZESOVA 2/OP, SENEC
S pozdravom
Ing. Michal Vajanský
vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.
Jana Jánošová
administrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a.s.
Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky (naplánovaný termín, skrátenie,
zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk.
V prípade nejasností kontaktujte: Jana Jánošová, tel.: 2-50 61 31 61, jana.janosova@zsdis.sk
1 | 1

16. 9. 2021 15:05

 

Súbory / prílohy