Pozvánka na MsZ dňa 11.09.2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec v sále STAR – Slnečné jazerá-sever

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle § 13, ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

11.09.2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec

              

Návrh programu:    

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 4. Výročná správa Mesta Senec za rok 2018
 5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za I. polrok 2019
 6. Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-6/2019
 7. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
 8. Prerokovanie Protokolu NKU SR
 9.  Štatút mestských novín Senčan
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o určení názvov ulíc
 11. Investičný zámer „Zmena účelu využitia priestoru časti prízemia existujúceho rodinného domu z obytnej funkcie na nebytovú funkciu“
 12. Návrh na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny „Margovo pole“
 13. Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. (Tehelná ulica, Senec – prípojka NN)
 14. Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s. (NNK, ul. E. B. Lukáča)
 15. Návrh na odpredaj nehnuteľností (JUDr. Feješ s manž., Slnečné jazerá – juh)
 16. Návrh na vyslovenie súhlasu pre SFZ
 17. Rôzne
 18. Záver

 

Ing. Dušan Badinský, primátor mesta

4. 9. 2019 16:32

 

Súbory / prílohy