Pozvánka na MsZ dňa 12. 09. 2018 /streda/ o 09.00 h. v hoteli Senec – Slnečné jazerá-sever

P O Z V Á N K A

Primátor mesta Ing. Karol Kvál Vás v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

12. septembra 2018 (streda)   o 9.00 h. v hoteli Senec – miestnosť „STAR“ – Slnečné jazerá-sever

PROGRAM:

1.) Otvorenie
2.) Informácia
3.) Kontrola uznesení
4.) Výročná správa Mesta Senec za rok 2017
5.) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Senec za I. polrok 2018
6.) Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-6/2018
7.) Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 3/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
8.) Zriadenie a prevádzkovanie zariadenia na zhodnotenie odpadov v areáli spoločnosti VPP Senec, a.s. , Pezinská 29 v Senci
9.) Prenájom pozemku v Záhradkárskej osade na Pezinskej ulici v Senci (Ing. Jarmila Volovárová)
10.) Prenájom pozemku (Eva Bittová)
11.) Prenájom pozemku (Martin Klokner)
12.) Prenájom pozemku (Martina Dupajová)
13.) Prenájom pozemku (PhDr. Peter Náhlik, PhD.)
14.) Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
15.) Prenájom pozemkov (TRANSPETROL, a.s.)
16.) Návrh na nadobudnutie nehnuteľností formou darovania (ATOPS, s.r.o.)
17.) Návrh na zriadenie vecných bremien – ZSD, a.s. (NNK Boldocká ul.)
18.) Návrh na zriadenie vecných bremien – Goodman Senec Logistics (Slovakia) s.r.o.
19.) Návrh na zriadenie vecných bremien – ZSD, a.s. (Tehelná ulica, Senec – prípojka NN)
20.) Návrh na zriadenie vecného bremena (BVS, a.s. – verejný vodovod a verejná  kanalizácia Pezinská ul.)
21.) Návrh na nadobudnutie osobného motorového vozidla Dacia Duster 1,6 SCe S&S  Comfort 4x2 84.00kW
22.) Rôzne
23.) Záver

Ing. Karol Kvál
primátor mesta                                                                              
 

5. 9. 2018 23:23

 

Súbory / prílohy