Pozvánka na MsZ dňa 14. 5. 2019 (utorok) o 9:00 h v hoteli Senec v sále STAR – Slnečné jazerá-sever

  Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle § 13, ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 14. 5. 2019 (utorok) o 9:00 v hoteli Senec
               
Návrh programu:    

1.    Otvorenie
2.    Kontrola uznesení
3.    Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
4.    Návrh – stanový a karavanový kemping Slnečné jazerá – sever
5.    Prenájom pozemkov (LUMAX)
6.    Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec na roky 2016 – 2019 za rok 2018
7.    Lokálny akčný plán e-mobility pre mesto Senec
8.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec
9.    Návrh mestom delegovaných zástupcov do rady školy na MŠ, Fándlyho 2, Senec – odvolanie pôvodného člena a návrh na             delegovanie nového člena
10.    Zrušenie uznesenia č. 5/2013 zo dňa 21. 2. 2013
11.    Návrh na výpožičku pozemkov (Slovenský zväz chovateľov)
12.    Návrh na zámenu nehnuteľnosti (DOAS, a. s.)
13.    Návrh na zámenu nehnuteľnosti (Rochfaluši)
14.    Návrh na odkúpenie nehnuteľností a infraštruktúry (Stavba – Senec Gardens)
15.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Juraj Mičura, Robotnícka ul.)
16.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Michal Kúdela, Robotnícka ul.)
17.    A) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (RNDr. Peter Jurčovič, Slnečné jazerá-juh)
         B) Návrh na prenájom nehnuteľnosti (RNDr. Peter Jurčovič, Slnečné jazerá-juh)
18.    Návrh na prenájom nehnuteľností – Rezníček a spol. s. r. o. Cosmopolitan
19.    Návrh uznesenia – priamy prenájom nebytových priestorov Mesta Senec (suterén MsKs)
20.    Rôzne
21.    Záver

Ing. Dušan Badinský
primátor mesta

 

7. 5. 2019 20:45