Pozvánka na MsZ dňa 26.06.2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec v sále STAR – Slnečné jazerá-sever

P O Z V Á N K A

 

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle § 13, ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

26.06.2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec

Návrh programu:    

 

1.    Otvorenie
2.    Kontrola uznesení
3.    Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
4.    Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Senec
5.    Záverečný účet Mesta Senec za rok 2018
6.    Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2018 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
7.    Vyhodnotenie rozpočtu MsKS za rok 2018
8.    Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019
9.    Žiadosť o dotáciu na projekt s názvom „Bezpečnostné priechody pre chodcov“
10.    Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
11.    Návrh na vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávere
12.    Návrh na nadobudnutie motorového vozidla Dacia Dokker Van 1,6 SCe 75 KW/102 k Samp; S Euro 6c Ambiance
13.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2019, ktorým sa mení VZN Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách
14.    Návrh na schválenie „Žiadosti o súhlas Mesta Senec na zaradenie do siete škôl školských zariadení pre súkromnú materskú školu Prima Kids“
15.    Plán kontroly hlavného kontrolóra
16.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (ATOPS, s.r.o. a SSC)
17.    A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Labuda)
    B. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Pipíšová)
    C. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Pivničná ul.)
18.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Greguš-Kollár)
19.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Rybárska ul.)
20.    A. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Szaboová, Elias)
    B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Szabová, Elias)
21.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (EP Develop Invest, s.r.o.)
22.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (G PLUS, s.r.o.)
23.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Čík)
24.    A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Milkovič)
    B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Milkovič)
25.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Feješ)
26.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Hutta)
27.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Talamone, s.r.o.)
28.    Návrh na prenájom nehnuteľností (Železnice SR)
29.    Návrh na prenájom nehnuteľnosti – Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
30.    Priamy prenájom MsKS
31.    Návrh na súhlas so zriadením vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s.
32.    Návrh na výpožičku nehnuteľnosti (Slovenský zväz chovateľov)
33.    Rôzne
34.    Záver
 

Ing. Dušan Badinský

primátor mesta

19. 6. 2019 22:34

 

Súbory / prílohy

Názov
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Senec
5. Záverečný účet Mesta Senec za rok 2018
6. Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2018 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
7. Vyhodnotenie rozpočtu MsKS za rok 2018
8. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019
9. Žiadosť o dotáciu na projekt s názvom „Bezpečnostné priechody pre chodcov“
10. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
11. Návrh na vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávere
12. Návrh na nadobudnutie motorového vozidla Dacia Dokker Van 1,6 SCe 75 KW/102 k Samp; S Euro 6c Ambiance
13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2019, ktorým sa mení VZN Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách
14. Návrh na schválenie „Žiadosti o súhlas Mesta Senec na zaradenie do siete škôl školských zariadení pre súkromnú materskú školu Prima Kids“
15. Plán kontroly hlavného kontrolóra
16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (ATOPS, s.r.o. a SSC)
17. A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Labuda), B. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Pipíšová), C. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Pivničná ul.)
18. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Greguš-Kollár)
19. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Rybárska ul.)
20. A. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Szaboová, Elias), B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Szabová, Elias)
21. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (EP Develop Invest, s.r.o.)
22. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (G PLUS, s.r.o.)
23. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Čík)
24. A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Milkovič), B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Milkovič)
25. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Feješ)
26. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Hutta)
27. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Talamone, s.r.o.)
29. Návrh na prenájom nehnuteľnosti – Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
30. Priamy prenájom MsKS
31. Návrh na súhlas so zriadením vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s.
32. Návrh na výpožičku nehnuteľnosti (Slovenský zväz chovateľov)