Pozvánka na MsZ dňa 7.2.2018 /streda/ o 09.00 h. v hoteli Senec – Slnečné jazerá-sever

     Primátor mesta Ing. Karol Kvál Vás v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

7. februára 2018 /streda/  o 9.00 h. v hoteli Senec

P r o g r a m :

1.) Otvorenie

2.) Kontrola uznesení

3.) Informácia primátora mesta o dianí v meste za uplynulé obdobie

4.) Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2018

5.) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec

6.) Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu

7.) Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017

8.)  Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec

9.) Prenájom pozemku (Turányi Imrich a manž.)

10.) Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – (Drahomír Luža a manž. Darina Lužová,  Jozef Beladič a manž.)

11.) Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v areáli ČOV – (Ladislav Gujber, Klára Nováková,  Mészáros Gyuláné)

12.) Návrh na odkúpenie nehnuteľností – (Dušan Páleníček,  Eliška Benická, Ladislav Ďuriš)

13.) Návrh na odpredaj nehnuteľností – (Ing. Lýdia Búciová, Ing. Peter Čačala)

14.) Návrh na odpredaj nehnuteľností – (JUDr. Ivan Feješ a manž. Monika Feješová)

15.) Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. (NNK,  Boldocká ul.)

16.) Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. (Prípojka VN- Nová Tehelňa)

17.) Výpoveď nájomnej zmluvy (DES, s.r.o. Bratislava)

18.) Architektonická súťaž návrhov, prestavba a prístavba MsÚ v Senci, Zadanie a stavebný   program MsÚ v Senci

19.) Voľba prísediaceho na Okresný súd Bratislava III. na funkčné obdobie 2018-2022

20.) Rôzne – Zriadenie komisie za účelom utvorenia volebných obvodov na nastávajúce voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v roku 2018

21.) Záver                                                                       


Ing. Karol   K v á l, primátor mesta   

 

Lokalita

GPS:
N 48.22009764350184 / E 17.416172941735795

31. 1. 2018 19:43

 

Súbory / prílohy

Názov
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2018
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2017
Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
Prenájom pozemku (Turányi Imrich a manž.)
Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – (Drahomír Luža a manž. Darina Lužová, Jozef Beladič a manž.)
Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v areáli ČOV – (Ladislav Gujber, Klára Nováková, Mészáros Gyuláné)
Návrh na odkúpenie nehnuteľností – (Dušan Páleníček, Eliška Benická, Ladislav Ďuriš)
Návrh na odpredaj nehnuteľností – (Ing. Lýdia Búciová, Ing. Peter Čačala)
Návrh na odpredaj nehnuteľností – (JUDr. Ivan Feješ a manž. Monika Feješová)
Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. (NNK, Boldocká ul.)
Návrh na zriadenie vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s. (Prípojka VN-- Nová Tehelňa)
Výpoveď nájomnej zmluvy (DES, s.r.o. Bratislava)
Architektonická súťaž návrhov, prestavba a prístavba MsÚ v Senci, Zadanie a stavebný program MsÚ v Senci
Voľba prísediaceho na Okresný súd Bratislava III. na funkčné obdobie 2018-2022
Rôzne – Zriadenie komisie za účelom utvorenia volebných obvodov na nastávajúce voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v roku 2018