Pozvánka na zasadanie komisie kultúry a rozvoja vzdelávania 15. novembra 2017 o 17,00 hod. na Útvare školstva a športu na Lichnerovej 61 v Senci.

Pozývam Vás na zasadnutie  komisie  kultúry a rozvoja vzdelávania, ktorá sa bude konať

15. novembra 2017 o 17,00 hod. na Útvare školstva a športu na Lichnerovej 61 v Senci.

Program: 1. Otvorenie.

2. Návrh VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú   úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách.

3. Návrh dodatku č.8 k VZN Mesta Senec č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 1 a tohto VZN.

                              4. R ô z n e.                 

 

       Mgr. Rudolf Galambos, v.r.

                                                                                                      predseda komisie

 

14. 11. 2017 9:25