Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 10.06. 2024 /pondelok/ o 16:00 h v sobášnej miestnosti MsÚ

P O Z V Á N K A

Primátor mesta Ing. Pavol Kvál Vás v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

10.06. 2024 /pondelok/ o 16:00 h v sobášnej miestnosti na Mestskom úrade Senec

Návrh programu:

1. Otvorenie
2. Informatívna správa hlavného kontrolóra  č. 3/2024  z výsledku vykonaných kontrol
3. Návrh na potvrdenie Uznesenia MsZ v Senci č. 63/2024 zo dňa 30.4.2024, ktorého výkon bol pozastavený
4. Záver

Ing. Pavol Kvál
primátor mesta
 

5. 6. 2024 19:05

 

Súbory / prílohy