Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 11. 05. 2022 /streda/ o 09.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci

 

P O Z V Á N K A

              Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

 

 

 11. 05. 2022 /streda/  o 09:00 h v Mestskom kultúrnom stredisku

Návrh programu:

1.    Otvorenie
2.    Kontrola uznesení
3.    Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2021 o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty na území mesta Senec – dodatok
4.    Návrh na zníženie ceny predmety a účelu Nájomnej zmluvy zo dňa 17. 10. 2005 v znení dodatkov 1 – 11
5.    Informatívna správa z výsledkov vykonaných  kontrol  za obdobie marec – apríl  2022
6.    Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
7.    Návrh na nadobudnutie osobného motorového vozidla Škoda Kamiq 1.0 TSI Ambition 81 kW
8.    Návrh na odkúpenie pozemku – p. Mikulec
9.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (PhDr. Mária Kisková)
10.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Hotel Delfín Kongres, s.r.o.)
11.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. Milina Lahová, Mgr. Milina Feješová)
12.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Petra Lietavová)
13.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (časť pozemku E-KN p.č. 936/106, pozemok C-KN p.č. 64/7, 64/10, Pivničná ul.)
14.    Návrh na prenájom nehnuteľnosti (M.S.F. s.r.o.)
15.    Návrh na prenájom nehnuteľnosti (JUDr. Jana Bergerová)
16.    Návrh na prenájom nehnuteľností (Juraj Pospíchal)
17.    Návrh na súhlas so zriadením vecného bremena – Prologis Slovak Republic Management s. r. o.
18.    Návrh na pozastavenie odpredaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Senec
19.    Interpelácie
20.    Informácia p. primátora o dianí v Meste Senec od ostatného zasadnutia MsZ
21.    Rôzne
22.    Záver

 

 

Ing. Dušan Badinský

     primátor mesta

 

 

4. 5. 2022 21:56

 

Súbory / prílohy