Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 11.02.2020 (utorok) o 09:00 h v hoteli Senec

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle § 13, ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

11.02.2020 (utorok) o 09:00 h v hoteli Senec

Návrh programu:    

1.    Otvorenie
2.    Kontrola uznesení
3.    Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
4.    Návrh VZN Mesta Senec č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec (nakoľko je materiál v pripomienkovom konaní do 05.02.2020, materiál bude dodatočne zverejnený po zapracovaní pripomienok)
5.    Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020
6.     Návrh na zrušenie časti uznesení MsZ č. 105/2011 a č. 107/2011 zo dňa 23.06.2011
7.    Výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2020 v zmysle VZN č. 09/2019
8.    Návrh na schválenie „Žiadosť o súhlas Mesta Senec na zaradenie do siete škôl a školských zariadení  - Súkromného  centra špeciálno-pedagogického poradenstva Tenelandia.“.
9.    Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
10.    Návrh na súhlas so zriadením vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s. (Vinohradnícka)
11.    Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s.(NNK, Vinohradnícka ul.)
12.    Náveh na zriadenie vecných bremien – Goodman Senec Logistics (Slovakia) s.r.o.
13.    Návrh na nadobudnutie nehnuteľnosti formou darovania (Južná brána, s.r.o., Pield Invest, s.r.o.)
14.    Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Marek Rakický, Ing. Zuzana Gálová, Erik Rakický)
15.    Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Jiří Auer, Oľga Auerová, Oľga Vanáková)
16.    Návrh na prenájom nehnuteľností (Rezníček a spol.)
17.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Imrich Mészáros)
18.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Andrea Maková)
19.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Tibor Labuda a manželka)
20.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ľuboslav Majerovský, Marek Rác)
21.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (DOAS)
22.    Zmena člena v Dozornej rade spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. (Urbanová)
23.    Zmena člena v Dozornej rade spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. (Gábrišová Košecová)
24.    Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 2/2020, ktorým sa ruší Stredisko služieb škole, Lichnerová 61, 903 01 Senec
25.    Rôzne
26.    Záver

 

4. 2. 2020 23:07

 

Súbory / prílohy

Názov
4. Návrh VZN Mesta Senec č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy...
5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020
6. Návrh na zrušenie časti uznesení MsZ č. 105/2011 a č. 107/2011 zo dňa 23.06.2011
7. Výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2020 v zmysle VZN č. 09/2019
8. Návrh na schválenie „Žiadosť o súhlas Mesta Senec na zaradenie do siete škôl a školských zariadení - Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Tenelandia.“.
9. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
10. Návrh na súhlas so zriadením vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s. (Vinohradnícka)
11. Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s.(NNK, Vinohradnícka ul.)
12. Náveh na zriadenie vecných bremien – Goodman Senec Logistics (Slovakia) s.r.o.
13. Návrh na nadobudnutie nehnuteľnosti formou darovania (Južná brána, s.r.o., Pield Invest, s.r.o.)
14. Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Marek Rakický, Ing. Zuzana Gálová, Erik Rakický)
15. Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Jiří Auer, Oľga Auerová, Oľga Vanáková)
16. Návrh na prenájom nehnuteľností (Rezníček a spol.)
17. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Imrich Mészáros)
18. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Andrea Maková)
19. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Tibor Labuda a manželka)
20. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ľuboslav Majerovský, Marek Rác)
21. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (DOAS)
22. Zmena člena v Dozornej rade spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. (Urbanová)
23. Zmena člena v Dozornej rade spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. (Gábrišová Košecová)
24. Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 2/2020, ktorým sa ruší Stredisko služieb škole, Lichnerová 61, 903 01 Senec