Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 12.12. 2023 /utorok/ o 09:00 hod. Hotel Senec, sála STAR

POZVÁNKA
 
Primátor mesta Ing. Pavol Kvál Vás v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

12.12. 2023 /utorok/ o 09:00 hod. Hotel Senec, sála STAR

Návrh programu:
1.    Otvorenie
2.    Kontrola uznesení
3.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024
4.    Informatívna správa hlavného kontrolóra č. 7 z výsledku vykonanej kontroly
5.    III. Zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2023
6.    2 zmena rozpočtu ŠJ Kysucká Senec na obdobie 2023
7.    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Senec na rok 2024 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2025 - 2026
8.    Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2024-2026
9.    Návrh Rozpočtu MsKS Senec na rok 2024-2026
10.    Návrh rozpočtu Školskej jedálne Kysucká 14 Senec na roky 2024 — 2026
11.    Obchodno-finančný plán Správy cestového ruchu Senec s.r.o na rok 2024
12.    Návrh Výziev - 1/2024, 2/2024, 3/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024 na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu Mesta Senec v roku 2024 v zmysle VZN č. 13/2023 v oblastiach - kultúry, sociálnej a zdravotnej, športu, životného prostredia.
13.    Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (CEDULA s.r.o.; Šamorínska ul., cyklistická cesta Senec-JUH)
14.    Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (DONAUCHEM s.r.o.; Šamorínska ul., cyklistická cesta Senec-JUH)
15.    Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (TRIPSY Distribution s.r.o.; Šamorínska ul., cyklistická cesta Senec-JUH)
16.    Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec - ZŠ Kysucká
17.    Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec - MŠ Kollárova
18.    Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. XX/2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2017 0 poplatku za mečisťovanie ovzdušia malým zdrojom mečisťovania ovzdušia Mesta Senec
19.    Zmena Zakladateľskej listiny spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
20.    Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ na rok 2024
21.    Rôzne
22.    Záver
 

5. 12. 2023 22:57

 

Súbory / prílohy

Názov
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024
4. Informatívna správa hlavného kontrolóra č. 7 z výsledku vykonanej kontroly
5. III. Zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2023
6. 2ô zmena rozpočtu ŠJ Kysucká Senec na obdobie 2023
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Senec na rok 2024 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2025 - 2026
8. Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2024-2026
9. Návrh Rozpočtu MsKS Senec na rok 2024-2026
10. Návrh rozpočtu Školskej jedálne Kysucká 14 Senec na roky 2024 — 2026
11. Obchodno-finančný plán Správy cestového ruchu Senec s.r.o na rok 2024
12. Návrh Výziev - 1/2024, 2/2024, 3/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024 na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu Mesta Senec v roku 2024 v zmysle VZN č. 13/2023 v oblastiach - kultúry, sociálnej a zdravotnej, športu, životného prostredia.
13. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (CEDULA s.r.o.; Šamorínska ul., cyklistická cesta Senec-JUH)
14. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (DONAUCHEM s.r.o.; Šamorínska ul., cyklistická cesta Senec-JUH)
15. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (TRIPSY Distribution s.r.o.; Šamorínska ul., cyklistická cesta Senec-JUH)
16. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec - ZŠ Kysucká
17. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec - MŠ Kollárova
18. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. XX/2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2017 0 poplatku za mečisťovanie ovzdušia malým zdrojom mečisťovania ovzdušia Mesta Senec
19. Zmena Zakladateľskej listiny spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
20. Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ na rok 2024