Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 13. 09. 2022 /utorok/ o 09:00 h v Mestskom kultúrnom stredisku

P O Z V Á N K A

              Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

13. 09. 2022 /utorok/  o 09:00 h v Mestskom kultúrnom stredisku

Návrh programu:                                               

1.    Otvorenie
2.    Kontrola uznesení
3.    Informatívna správa z výsledkov vykonaných  kontrol  za obdobie júl – august
4.    Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
5.    Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2022, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec
6.    Výročná správa Mesta Senec za rok 2021 (konsolidovaná – obsahujúca aj údaje z individuálnej účtovnej závierky)
7.    Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2022
8.    Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2022
9.    Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 01-06/2022
10.    Návrh zmeny rozpočtu MsKS Senec na rok 2022
11.    Návrh všeobecného záväzného nariadenia mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec
12.    Doplnenie ulíc do volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 29. 10.2022
13.    Žiadosť o súhlasné stanovisko mesta k zaradeniu detského centra Zázračný svet, s. r. o. (súkromnej materskej školy) do siete škôl a školských zariadení)
14.    Žiadosť o súhlas o zaradenie súkromnej výdajne školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení pod MŠVVaŠ SR
15.    Zmena čísla účtu na poskytnutie dotácie – Rodinné centrum Senecké slniečko, o. z.
16.    A. Predĺženie podnájomnej zmluvy na dobu určitú (Miroslav Valiašek, Povina),
          B. Predĺženie podnájomnej zmluvy na dobu neurčitú (Miroskav Valiašek, Povina)
17.    A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Matej Štefan, Múčková Soňa, Matej Radoslav; Bratislavská 26, Senec)
          B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Matej Štefan, Múčková Soňa, Matej Radoslav;Bratislavská 26, Senec)
18.    Návrh na prenájom nehnuteľností (Monika Horváthová, Svätoplukova 43, Senec)
19.    Obchodná verejná súťaž MsKS
20.    Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Martina Dupajová, Jasná 12, Senec)
21.    Zriadenie vecného bremena – Ing. Tomáš Novotný a manželka
22.    Plán dopravnej obslužnosti mesta Senec (materiál zaslaný elektronicky)
23.    Zriadenie združenia obcí DeTuSeK
24.    Zvýšenie cien inzercie v mestských novinách Senčan
25.    Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2021
26.    Interpelácie
27.    Rôzne
28.    Záver
29.    Pozvanie poslancov MsZ na otvorenie vynovených priestorov v MsKS (pivničné priestory) pre DFS – Slnečnica a DSF Möggyes, Senec

Ing. Dušan Badinský

primátor mesta

 

7. 9. 2022 22:56

 

Súbory / prílohy

Názov
3. Informatívna správa z výsledkov vykonaných kontrol za obdobie júl – august
4. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2022, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec
6. Výročná správa Mesta Senec za rok 2021 (konsolidovaná – obsahujúca aj údaje z individuálnej účtovnej závierky)
7. Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2022
8. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2022
9. Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 01-06/2022
10. Návrh zmeny rozpočtu MsKS Senec na rok 2022
11. Návrh všeobecného záväzného nariadenia mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec
12. Doplnenie ulíc do volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 29. 10.2022
13. Žiadosť o súhlasné stanovisko mesta k zaradeniu detského centra Zázračný svet, s. r. o. (súkromnej materskej školy) do siete škôl a školských zariadení)
14. Žiadosť o súhlas o zaradenie súkromnej výdajne školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení pod MŠVVaŠ SR
15. Zmena čísla účtu na poskytnutie dotácie – Rodinné centrum Senecké slniečko, o. z.
16. A. Predĺženie podnájomnej zmluvy na dobu určitú (Miroslav Valiašek, Povina), B. Predĺženie podnájomnej zmluvy na dobu neurčitú (Miroskav Valiašek, Povina)
17. A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Matej Štefan, Múčková Soňa, Matej Radoslav; Bratislavská 26, Senec), B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Matej Štefan, Múčková Soňa, Matej Radoslav;Bratislavská 26, Senec)
18. Návrh na prenájom nehnuteľností (Monika Horváthová, Svätoplukova 43, Senec)
19. Obchodná verejná súťaž MsKS
20. Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Martina Dupajová, Jasná 12, Senec)
21. Zriadenie vecného bremena – Ing. Tomáš Novotný a manželka
22. Plán dopravnej obslužnosti mesta Senec (materiál zaslaný elektronicky)
23. Zriadenie združenia obcí DeTuSeK
24. Zvýšenie cien inzercie v mestských novinách Senčan
25. Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2021