Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 14. 12. 2021 /utorok/ o 09.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

 

14. 12. 2021 /utorok/ o 09.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku

 

 Návrh programu:    

 

1.      Otvorenie

2.      Kontrola uznesení

3.      Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie

4.      Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

5.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. ..... o podmienkach prevádzkovania hazardných hier na území Mesta Senec

6.     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. ..... o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty na území Mesta Senec

7.     Návrh na zmenu výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch Mesta Senec

8.     Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. xx/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatkov č. 1 – č. 5 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 11/2019

9.      Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec

10.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. xx/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020

11.  A. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. ...... o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Mesta Senec

B. Správa o odpadovom hospodárstve Mesta Senec

12.  Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec

13.  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021

14.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Senec na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024

15.  Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2022 – 2024

16.  Návrh rozpočtu MsKS Senec na roky 2022 – 2024

17.  Obchodno – finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na rok 2022

18.  Návrh na prenájom pozemku (SCR)

19.  Územný plán mesta Senec – Súborné stanovisko 

20.  Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok prijatia úveru

21.  Návrh na schválenie Úveru na financovanie kúpy pozemkov za účelom realizácie investičného zámeru Mesta: „Výstavba novej základnej školy v Senci“ a na financovanie nákladov súvisiacich s likvidáciou stavieb nachádzajúcich sa na pozemku určených na výstavbu základnej školy

22.  Výzvy – 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022 na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu Mesta Senec v roku 2022 v zmysle VZN č. 09/2019 v oblastiach – kultúry, sociálnej a zdravotnej, športu, životného prostredia

23.  Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (MŠ)

24.  Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (ZUŠ)

25.  Návrh mestom delegovaných zástupcov do mestskej školskej rady k 01. 02. 2022

26.  Návrh mestom delegovaného zástupcu do rady školy na MŠ Fándlyho 2, Senec – návrh na delegovanie nového člena

27.  Návrh na bezodplatný prevod verejného vodovodu do majetku Mesta Senec – Mgr. Gejza Varga

28.  Návrh na prenájom nehnuteľnosti (SETEM s. r. o., Lichnerova 35, 903 01 Senec)

29.  Návrh na prenájom nehnuteľností (Dominik Hrčka, Novomestského, Senec)

30.  Návrh na prenájom nehnuteľností (Martin Záhora a Ing. Marian Lalik – Slnečné jazerá)

31.  Návrh na prenájom nehnuteľností (PhDr. Mária Kisková, Hviezdoslavova 1, 900 27 Bernolákovo)

32.  Návrh na zriadenie vecných bremien – Obec Reca (stavba Reca – kanalizácia)

33.  Návrh na odpredaj nehnuteľností (GILTRADE s. r. o. a HIT Plus s. r. o., Záhradnícka ul., Senec)

34.  Územný generel dopravy mesta Senec

35.  Návrh harmonogramu termínov zasadnutí MsR a MsZ na rok 2022

36.  Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2020

37.  Odmena predsedovi klubu Jednoty dôchodcov Slovenska Senec a predsedovi Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých

38.  Návrh na odvolanie člena Redakčnej rady mestských novín Senčan

39.  Návrh na vymenovanie nového člena Redakčnej rady mestských novín Senčan

40.  Návrh na dočasné zníženie cien inzercie v mestských novinách Senčan

41.  Návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2021

 

42. Interpelácie

43.  Rôzne

44.  Záver

 

 

Ing. Dušan Badinský

     primátor mesta

7. 12. 2021 21:54

 

Súbory / prílohy

Názov
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. ..... o podmienkach prevádzkovania hazardných hier na území Mesta Senec
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. ..... o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty na území Mesta Senec
7. Návrh na zmenu výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch Mesta Senec
8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. xx/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatkov č. 1 – č. 5 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 11/2019
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec
10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. xx/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020
11. A. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. ...... o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Mesta Senec B. Správa o odpadovom hospodárstve Mesta Senec
12. Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec
13. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021
14. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Senec na rok 2022 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024
15. Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2022 – 2024 (prílohy sú zaslané len elektronicky)
16. Návrh rozpočtu MsKS Senec na roky 2022 – 2024
17. Obchodno – finančný plán Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. na rok 2022
18. Návrh na prenájom pozemku (SCR)
19. Územný plán mesta Senec – Súborné stanovisko (prílohy sú zaslané len elektronicky)
20. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok prijatia úveru
21. Návrh na schválenie Úveru na financovanie kúpy pozemkov za účelom realizácie investičného zámeru Mesta: „Výstavba novej základnej školy v Senci“ a na financovanie nákladov súvisiacich s likvidáciou stavieb nachádzajúcich sa na pozemku určených na výstavbu základnej školy
22. Výzvy – 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022 na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu Mesta Senec v roku 2022 v zmysle VZN č. 09/2019 v oblastiach – kultúry, sociálnej a zdravotnej, športu, životného prostredia
23. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (MŠ)
24. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (ZUŠ)
25. Návrh mestom delegovaných zástupcov do mestskej školskej rady k 01. 02. 2022
26. Návrh mestom delegovaného zástupcu do rady školy na MŠ Fándlyho 2, Senec – návrh na delegovanie nového člena
27. Návrh na bezodplatný prevod verejného vodovodu do majetku Mesta Senec – Mgr. Gejza Varga
28. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (SETEM s. r. o., Lichnerova 35, 903 01 Senec)
29. Návrh na prenájom nehnuteľností (Dominik Hrčka, Novomestského, Senec)
30. Návrh na prenájom nehnuteľností (Martin Záhora a Ing. Marian Lalik – Slnečné jazerá)
31. Návrh na prenájom nehnuteľností (PhDr. Mária Kisková, Hviezdoslavova 1, 900 27 Bernolákovo)
32. Návrh na zriadenie vecných bremien – Obec Reca (stavba Reca – kanalizácia)
33. Návrh na odpredaj nehnuteľností (GILTRADE s. r. o. a HIT Plus s. r. o., Záhradnícka ul., Senec)
34. Územný generel dopravy mesta Senec
35. Návrh harmonogramu termínov zasadnutí MsR a MsZ na rok 2022
36. Schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2020
37. Odmena predsedovi klubu Jednoty dôchodcov Slovenska Senec a predsedovi Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých
38. Návrh na odvolanie člena Redakčnej rady mestských novín Senčan
39. Návrh na vymenovanie nového člena Redakčnej rady mestských novín Senčan
40. Návrh na dočasné zníženie cien inzercie v mestských novinách Senčan
41. Návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2021