Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 18. 04. 2023 /utorok/ o 09:00 Hotel Senec, sála STAR

P O Z V Á N K A

Primátor mesta Ing. Pavol Kvál Vás v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

18. 04. 2023 /utorok/ o 09:00 Hotel Senec, sála STAR

Návrh programu:   

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Finančný leasing na nákup nákladného vozidla
4. Informatívna správa hlavného kontrolóra z výsledku vykonaných kontrol v období marec/apríl 2023
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023, o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023
6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. ....../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme poskytované Mestom Senec
7. Návrh na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2023 pre TENENET o. z., Oravská 4, 903 01 Senec v sume 4 000 eur
8. Žiadosť klubu dôchodcov o priznanie finančných prostriedkov pre jubilanta vo veku 70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac rokov v sume 10 eur
9. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec na roky 2020 – 2025 za rok 2022
10. Zmena rozpočtu mesta Senec na rok 2023
11. 1. zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2023
12. Informácia o stave priestupkov a pracovnej činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
13. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Kristián Sipos; Šafárikova 67, Senec
14.A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. Peter Varsík; Slnečné jazerá – juh, Senec), B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Ing. Peter Varsík; Slnečné jazerá – juh, Senec)
15.A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Marián Boček; Slnečné jazerá – Rybárska ul.), B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Marián Boček; Slnečné jazerá – Rybárska ul.)
16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (vlastníci bytov a nebytových priestorov    v polyfunkčnom objekte na Robotníckej 9 v Senci)
17. Návrh na predĺženie lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy (Mgr. Milina Feješová, Ing. Milina Lahová, Senec)
18.A. Návrh na bezodplatný prevod verejného osvetlenia do majetku Mesta Senec – Južná brána, s.r.o. a PIELD Invest, s.r.o., B. Návrh na bezodplatný prevod komunikácie a spevnených plôch do majetku Mesta Senec – Južná brána, s. r. o. a PIELD Invest, s. r. o.
19. Návrh na odkúpenie pozemku – Hlboké jazero
20. Návrh na schválenie Dohody o urovnaní
21. Návrh na zmenu v osobe nájomcu nájomnej zmluvy č. 2/2011/LT (BISTROCK s. r. o. so sídlom Potočná 4, 900 82 Blatné, IČO 52 438 007)
22.A. Návrh na prenájom nehnuteľností (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky), B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
23. Návrh na prenájom pozemku (Branislav Macejka, Pivničná 14, 903 01 Senec)
24. Vzdanie sa členstva Komisie zdravotnej a sociálnej Mestského zastupiteľstva v Senci a návrh na vymenovanie nového člena Komisie zdravotnej a sociálnej Mestského zastupiteľstva v Senci
25. Vzdanie sa členstva Komisie športu Mestského zastupiteľstva v Senci a návrh na vymenovanie nového člena komisie športu Mestského zastupiteľstva v Senci
26. Návrh na zvýšenie základného mesačného platu primátora mesta Senec
27. Informácia primátora o dianí v meste
28. Interpelácie
29. Rôzne
30. Záver

Ing. Pavol Kvál
primátor mesta
 

11. 4. 2023 22:22

 

Súbory / prílohy

Názov
3. Finančný leasing na nákup nákladného vozidla
4. Informatívna správa hlavného kontrolóra z výsledku vykonaných kontrol v období marec/apríl 2023
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023, o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023
6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. ....../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného poskyto
7. Návrh na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2023 pre TENENET o. z., Oravská 4, 903 01 Senec v sume 4 000 eur
8. Žiadosť klubu dôchodcov o priznanie finančných prostriedkov pre jubilanta vo veku 70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac rokov v sume 10 eur
9. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec na roky 2020 – 2025 za rok 2022
10. Zmena rozpočtu mesta Senec na rok 2023
11. 1. zmena rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2023
12. Informácia o stave priestupkov a pracovnej činnosti Mestskej polície Senec za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
13. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Kristián Sipos; Šafárikova 67, Senec
14.A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ing. Peter Varsík; Slnečné jazerá – juh, Senec), B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Ing. Peter Varsík; Slnečné jazerá – juh, Senec)
15.A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Marián Boček; Slnečné jazerá – Rybárska ul.), B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Marián Boček; Slnečné jazerá – Rybárska ul.)
16. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (vlastníci bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom objekte na Robotníckej 9 v Senci)
17. Návrh na predĺženie lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy (Mgr. Milina Feješová, Ing. Milina Lahová, Senec)
18.A. Návrh na bezodplatný prevod verejného osvetlenia do majetku Mesta Senec – Južná brána, s.r.o. a PIELD Invest, s.r.o., B. Návrh na bezodplatný prevod komunikácie a spevnených plôch do majetku Mesta Senec – Južná brána, s. r. o. a PIELD Invest, s. r. o.
19. Návrh na odkúpenie pozemku – Hlboké jazero
20. Návrh na schválenie Dohody o urovnaní
21. Návrh na zmenu v osobe nájomcu nájomnej zmluvy č. 2/2011/LT (BISTROCK s. r. o. so sídlom Potočná 4, 900 82 Blatné, IČO 52 438 007)
22.A. Návrh na prenájom nehnuteľností (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky), B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
23. Návrh na prenájom pozemku (Branislav Macejka, Pivničná 14, 903 01 Senec)
24. Vzdanie sa členstva Komisie zdravotnej a sociálnej Mestského zastupiteľstva v Senci a návrh na vymenovanie nového člena Komisie zdravotnej a sociálnej Mestského zastupiteľstva v Senci
25. Vzdanie sa členstva Komisie športu Mestského zastupiteľstva v Senci a návrh na vymenovanie nového člena komisie športu Mestského zastupiteľstva v Senci
26. Návrh na zvýšenie základného mesačného platu primátora mesta Senec