Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 27.06.2023 /utorok/ o 09.00 hod. Hotel Senec, sála STAR

P O Z V Á N K A
Primátor mesta Ing. Pavol Kvál Vás v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v

Senci, ktoré sa uskutoční dňa  27.06. 2023 /utorok/ o 09.00 hod. Hotel Senec, sála STAR

Návrh programu:    
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
4. Rozpočet Mesta Senec na rok 2023 – 2. zmena – rozpočtové opatrenie č. 3
5. Rozpočet MsKS Senec na rok 2023 – 2. zmena rozpočtu
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Senec za rok 2022
7. Záverečný účet Mesta Senec za rok 2022
8. Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2022 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
9. Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 01-12/2022
10. Vyhodnotenie rozpočtu  Školská jedáleň Kysucká  Senec za obdobie 9-12/2022
11. Informatívna správa hlavného kontrolóra z výsledku vykonaných kontrol v období apríl – jún 2023
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023
13. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu pre oblasť 4: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva
14. Návrh na schválenie realizácie investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu – zameranej na zakúpenie komunálnej techniky v súlade s oblasťou 4: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva Úverového manuálu EF pre projekt „Komunálna technika na podporu rozvoja odpadového hospodárstva v Meste Senec“
15. Návrh na schválenie úveru od Enviromentálneho fondu vo výške 400 000,- Eur zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce/mesta a vyššie územné celky pre projekt „Komunálna technika na podporu rozvoja odpadového hospodárstva v Meste Senec“
16. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu pre oblasť 3: Projekty zvyšovania energetickej efektívnosti infraštruktúry, okrem budov
17. Návrh na schválenie realizácie investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu – zameranej na obstaranie a inštaláciu LED svietidiel v súlade s oblasťou 3: Projekty zvyšovania energetickej efektívnosti infraštruktúry, okrem budov pre projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Senec za účelom zvýšenia jeho energetickej účinnosti“
18. Návrh na schválenie úveru od Environmentálneho fondu vo výške     70 000,- Eur zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce/mesta a vyššie územné celky pre projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Senec za účelom zvýšenia jeho energetickej účinnosti“
19. Návrh na úpravu znenia Štatútu mestských novín Senčan
20. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č......../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č.1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatkov č. 1 - č. 4
21. Návrh – Výzva  9/2023 Podpora športovej činnosti organizovanej športovými klubmi mesta Senec v nosných a uznaných kolektívnych športoch, ktorými sú - futbal, basketbal, hádzaná, volejbal na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu Mesta Senec v roku 2023 v zmysle VZN č. 09/2019
22. Projektový zámer na realizáciu projektu „Zvýšenie kapacity ZŠ Mlynská v Senci“
23. Výstavba ZŠ na Záhradníckej ul. – zvýšenie kapacít základných škôl v Senci (kompletný materiál Vám zašleme elektronicky v nasledujúcich dňoch)
24. Návrh na schválenie: Organizačný poriadok Mestskej polície Mesta Senec
25. Návrh na nadobudnutie osobného motorového vozidla Škoda Kamiq Ambition 1.0 TSI 81kW 6MP,110 k (pre MsP)
26. Návrh na obstaranie referentského osobného automobilu pre útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta formou finančného lízingu
27. Návrh na obstaranie Valníka so sklápačom pre útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta formou finančného lízingu
28. Voľba predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
29. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k verejného vodovodu a splaškovej kanalizácii _DOAS, a.s._ podmieňujúce investície
30. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k verejného vodovodu a splaškovej kanalizácii _DOAS, a.s.
31. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (MŠ Alberta Molnára Szencziho)
32. Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s.
33. Návrh na bezodplatný prevod komunikácie, spevnených plôch a pozemku do majetku Mesta Senec – (Senec Juh . Čierna voda – G.V.K. s.r.o. a ProMinent Slovensko, s.r.o.)
34. Južná brána:
34A Aktualizácia Urbanistickej štúdie ako územnoplánovacieho podkladu na spodrobnenie alebo overenie funkčného využitia územia „Obytný súbor IBV – Mlynský klin II.“
34B  Návrh bezodplatné nadobudnutie pozemku a stavieb do majetku Mesta Senec
35. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Mgr. Martina Chalupková - Cingelová; Šafárikova 28, Senec)
A. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti za kúpnu cenu vo výške 10,- €/m2 - podľa návrhu nadobúdateľa
B. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti za kúpnu cenu vo výške 195,- €/m2 - podľa návrhu finančnej komisie
36. A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Mgr. Gabriela Kováčová; Slnečné jazerá – Rybárska ul., Senec)
B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Mgr. Gabriela Kováčová; Slnečné jazerá – Rybárska ul., Senec)
37. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Mgr. Ivo Smolko a manželka Mgr. Katarína Smolková; Jesenského ul., Senec)
38. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ladislav Kuruc; Hlboké jazero – „Guláška“, Senec)
39. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (SYRMEX INTERNATIONAL, spol. s r.o.; Slnečné jazerá – sever, Senec)
40. Návrh na prenájom pozemku (Zdenek Černay, SHR)
41. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Občianske združenie Big street project (veľký projekt ulice); Slnečné jazerá – Sever, časť „Gardenka“, Senec)
42. Návrh na prenájom pozemku (p. Daniš)
43. Návrh na predĺženie nájomného vzťahu (p. Dömény)
44. Návrh na prenájom reklamnej plochy (Two Media s.r.o.)
45. Interpelácie
46. Rôzne
47. Záver

Ing. Pavol Kvál
primátor mesta

 

20. 6. 2023 22:55

 

Súbory / prílohy

Názov
4. Rozpočet Mesta Senec na rok 2023 – 2. zmena – rozpočtové opatrenie č. 3
5. Rozpočet MsKS Senec na rok 2023 – 2. zmena rozpočtu
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Senec za rok 2022
7. Záverečný účet Mesta Senec za rok 2022
8. Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2022 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
9. Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 01-12/2022
10. Vyhodnotenie rozpočtu Školská jedáleň Kysucká Senec za obdobie 9-12/2022
11. Informatívna správa hlavného kontrolóra z výsledku vykonaných kontrol v období apríl – jún 2023
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023
13. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu pre oblasť 4: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva
14. Návrh na schválenie realizácie investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu – zameranej na zakúpenie komunálnej techniky v súlade s oblasťou 4: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva Úverového manuálu EF pre projekt „Komunálna technika na podporu rozvoja odpadového hosp
15. Návrh na schválenie úveru od Enviromentálneho fondu vo výške 400 000,- Eur zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce/mesta a vyššie územné celky pre projekt „Komunálna technika na podporu rozvoja odpadového hospodárstva v
16. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Enviromentálneho fondu pre oblasť 3: Projekty zvyšovania energetickej efektívnosti infraštruktúry, okrem budov
17. Návrh na schválenie realizácie investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu – zameranej na obstaranie a inštaláciu LED svietidiel v súlade s oblasťou 3: Projekty zvyšovania energetickej efektívnosti infraštruktúry, okrem budov pre projekt „Modernizácia verejného osvetlenia
18. Návrh na schválenie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 70 000,- Eur zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce/mesta a vyššie územné celky pre projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Senec za účelom z
19. Návrh na úpravu znenia Štatútu mestských novín Senčan
20. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č......../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č.1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatkov č. 1 - č. 4
21. Návrh – Výzva 9/2023 Podpora športovej činnosti organizovanej športovými klubmi mesta Senec v nosných a uznaných kolektívnych športoch, ktorými sú - futbal, basketbal, hádzaná, volejbal na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu Mesta Senec v roku 2023 v zmysle VZN č. 09/2019
22. Projektový zámer na realizáciu projektu „Zvýšenie kapacity ZŠ Mlynská v Senci“
23. Výstavba ZŠ na Záhradníckej ul. – zvýšenie kapacít základných škôl v Senci (kompletný materiál Vám zašleme elektronicky v nasledujúcich dňoch)
24. Návrh na schválenie: Organizačný poriadok Mestskej polície Mesta Senec
25. Návrh na nadobudnutie osobného motorového vozidla Škoda Kamiq Ambition 1.0 TSI 81kW 6MP,110 k (pre MsP)
26. Návrh na obstaranie referentského osobného automobilu pre útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta formou finančného lízingu
27. Návrh na obstaranie Valníka so sklápačom pre útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta formou finančného lízingu
28. Voľba predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
29. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k verejného vodovodu a splaškovej kanalizácii _DOAS, a.s._ podmieňujúce investície
30. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k verejného vodovodu a splaškovej kanalizácii _DOAS, a.s.
31. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (MŠ Alberta Molnára Szencziho)
32. Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s.
33. Návrh na bezodplatný prevod komunikácie, spevnených plôch a pozemku do majetku Mesta Senec – (Senec Juh . Čierna voda – G.V.K. s.r.o. a ProMinent Slovensko, s.r.o.)
34A Aktualizácia Urbanistickej štúdie ako územnoplánovacieho podkladu na spodrobnenie alebo overenie funkčného využitia územia „Obytný súbor IBV – Mlynský klin II.“, 34B Návrh bezodplatné nadobudnutie pozemku a stavieb do majetku Mesta Senec
35. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Mgr. Martina Chalupková - Cingelová; Šafárikova 28, Senec) A. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti za kúpnu cenu vo výške 10,- €/m2 - podľa návrhu nadobúdateľa B. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti za kúpnu cenu vo výške 195,- €/m2 - podľa návrhu finančnej komisie
36. A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Mgr. Gabriela Kováčová; Slnečné jazerá – Rybárska ul., Senec) B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Mgr. Gabriela Kováčová; Slnečné jazerá – Rybárska ul., Senec)
37. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Mgr. Ivo Smolko a manželka Mgr. Katarína Smolková; Jesenského ul., Senec)
38. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ladislav Kuruc; Hlboké jazero – „Guláška“, Senec)
39. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (SYRMEX INTERNATIONAL, spol. s r.o.; Slnečné jazerá – sever, Senec)
40. Návrh na prenájom pozemku (Zdenek Černay, SHR)
41. Návrh na prenájom nehnuteľnosti (Občianske združenie Big street project (veľký projekt ulice); Slnečné jazerá – Sever, časť „Gardenka“, Senec)
42. Návrh na prenájom pozemku (p. Daniš)
43. Návrh na predĺženie nájomného vzťahu (p. Dömény)
44. Návrh na prenájom reklamnej plochy (Two Media s.r.o.)