Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 27.10.2021 /streda/ o 09.00 h v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Senci

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 27. 10. 2021 /streda/ o 09.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku


Návrh programu:   

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
4. Informatívna správa z výsledkov vykonaných kontrol za obdobie september – október 2021
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......./2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec
6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sene č. ......, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec
7. Vyhodnotenie LTS 2021 Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o.
8. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021
9. Návrh na obstaranie Teleskopického nakladača
10. A. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Elena Matúšová, Bratislavská ul.)
10. B. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Elena Matúšová, Bratislavská ul.)
11. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Daniela Šanková, Slnečné jazerá - juh)
12. Návrh na predĺženie nájomného vzťahu (Ľudovít Dömény a Angela Döményová, Šafárikova 37, Senec)
13. Návrh na prenájom nehnuteľností (Mgr. Martin Bartko, Lazaretská 11, Bratislava)
14. Bezpečné parkovanie bicyklov a kolobežiek
15. Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme zo dňa 24.03.1998 v znení dodatkov č. 1 až č. 30 – Veolia Energia Senec, a.s.
16. Návrh na zníženie nájomného (Alex Bašnárová – Bagetéria Alex, Lichnerova 143/16, Senec)
17. Návrh na zníženie nájomného (Karin Michaleková, SNP 8, 903 01 Senec, IČO 30358949)
18. Návrh na odvolanie člena finančnej komisie
19. Návrh na vymenovanie nového člena finančnej komisie
20. Návrh na udelenie „Ceny mesta Senec“ a „Ceny primátora“ za rok 2020
21. Interpelácie
22. Rôzne
23. Záver

Po ukončení zasadnutia MsZ Vás pán primátor pozýva na Mestskú chatu Olympic, kde budú prítomným poslancom MsZ zodpovedané všetky otázky ohľadom plánovaného investovania v chate Olympic, ako aj úpravy vonkajších priestorov chaty.

Ing. Dušan Badinský
primátor mesta
 

20. 10. 2021 16:41

 

Súbory / prílohy

Názov
4. Informatívna správa z výsledkov vykonaných kontrol za obdobie september – október 2021
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......./2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej
6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sene č. ......, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec
7. Vyhodnotenie LTS 2021 Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o.
8. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2021
9. Návrh na obstaranie Teleskopického nakladača
10. A. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Elena Matúšová, Bratislavská ul.), B. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (Elena Matúšová, Bratislavská ul.)
11. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Daniela Šanková, Slnečné jazerá - juh)
12. Návrh na predĺženie nájomného vzťahu (Ľudovít Dömény a Angela Döményová, Šafárikova 37, Senec)
13. Návrh na prenájom nehnuteľností (Mgr. Martin Bartko, Lazaretská 11, Bratislava)
14. Bezpečné parkovanie bicyklov a kolobežiek
15. Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme zo dňa 24.03.1998 v znení dodatkov č. 1 až č. 30 – Veolia Energia Senec, a.s.
16. Návrh na zníženie nájomného (Alex Bašnárová – Bagetéria Alex, Lichnerova 143/16, Senec)
17. Návrh na zníženie nájomného (Karin Michaleková, SNP 8, 903 01 Senec, IČO 30358949)
19. Návrh na vymenovanie nového člena finančnej komisie
20. Návrh na udelenie „Ceny mesta Senec“ a „Ceny primátora“ za rok 2020
21. Interpelácie