Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 29. 06. 2022 /streda/ o 09.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci

P O Z V Á N K A

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

29. 06. 2022 /streda/  o 09:00 h v Mestskom kultúrnom stredisku

Návrh programu:
    
1.    Otvorenie
2.    Kontrola uznesení
3.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
4.    Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Senec za rok 2021
5.    Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Senec na celé funkčné obdobie 2022 - 2026
6.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. ....../2022, ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v Meste Senec počas volebnej kampane
7.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. ..../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme poskytované Mestom Senec
8.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
9.    Návrh „žiadosti o povolenie zápisu do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky“ – Súkromná materská škola Jahôdka, Marhuľová 4, 903 01 Senec
10.    Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (ZŠ Mlynská)
11.    Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Školská jedáleň Kysucká 14, Senec
12.    Návrh na prenájom nebytového priestoru MsKS (DFS – Slnečnica, DSF Möggyes, Senec)
13.    Záverečný účet mesta Senec za rok 2021
14.    Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2021 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
15.    Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1 – 12/2021
16.    Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2022
17.    Návrh zmeny rozpočtu MsKS na rok 2022
18.    Návrh na rozpočet príspevkovej organizácie ŠJ Kysucká ul. 14, Senec
19.    Zriadenie združenia obcí DeTuSeK
20.    Návrh na prenájom pozemku na umiestnenie nabíjacej stanice
21.    Návrh na bezodplatné nadobudnutie komunikácie a pozemku do majetku Mesta Senec (Jesenského ul. Senec)
22.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Tomáš Varga; Robotnícka ul.)
23.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ľuboš Várady; Farské nám.)
A.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa – podľa návrhu žiadateľa
B.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – zámer a určenie spôsobu predaja formou obchodnej verejnej súťaže
24.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti C-KN p.č. 2310/70 (Mária Kisková; Slnečné jazerá – Rybárska ul.)
25.    A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti C-KN p.č. 2310/71 (Mária Kisková; Slnečné jazerá – Rybárska ul.)
 B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti C-KN p.č. 2310/71 (Mária Kisková; Slnečné jazerá – Rybárska ul.)
26.    Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy (p. Černay)
27.    Návrh na prenájom nehnuteľností (STAV INVEST REALITY, s. r. o.)
28.    Zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta formou obchodnej verejnej súťaže (priestor MsKS)
29.    Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Loderer – Slnečné jazerá)
30.    Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senec; Svätý Martin)
31.    Návrh na prenájom nehnuteľnosti – budova na Lichnerovej ul. č. 93, Senec
32.    Interpelácie
33.    Informácia p. primátora o dianí v Meste Senec od ostatného zasadnutia MsZ
34.    Rôzne
35.    Záver
 

22. 6. 2022 23:38

 

Súbory / prílohy

Názov
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Senec za rok 2021
5. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Senec na celé funkčné obdobie 2022 - 2026
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. ....../2022, ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v Meste Senec počas volebnej kampane
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. ..../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného p
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
9. Návrh „žiadosti o povolenie zápisu do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky“ – Súkromná materská škola Jahôdka, Marhuľová 4, 903 01 Senec
10. Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec (ZŠ Mlynská)
11. Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Školská jedáleň Kysucká 14, Senec
12. Návrh na prenájom nebytového priestoru MsKS (DFS – Slnečnica, DSF Möggyes, Senec)
13. Záverečný účet mesta Senec za rok 2021
14. Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2021 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o.
15. Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1 – 12/2021
16. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2022
17. Návrh zmeny rozpočtu MsKS na rok 2022
18. Návrh na rozpočet príspevkovej organizácie ŠJ Kysucká ul. 14, Senec
19. Zriadenie združenia obcí DeTuSeK
20. Návrh na prenájom pozemku na umiestnenie nabíjacej stanice
21. Návrh na bezodplatné nadobudnutie komunikácie a pozemku do majetku Mesta Senec (Jesenského ul. Senec)
22. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Tomáš Varga; Robotnícka ul.)
23. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ľuboš Várady; Farské nám.) A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa – podľa návrhu žiadateľa, B. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – zámer a určenie spôsobu predaja formou obchodnej verejnej súťaže
24. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti C-KN p.č. 2310/70 (Mária Kisková; Slnečné jazerá – Rybárska ul.)
25. A. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti C-KN p.č. 2310/71 (Mária Kisková; Slnečné jazerá – Rybárska ul.), B. Návrh na prenájom nehnuteľnosti C-KN p.č. 2310/71 (Mária Kisková; Slnečné jazerá – Rybárska ul.)
26. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy (p. Černay)
27. Návrh na prenájom nehnuteľností (STAV INVEST REALITY, s. r. o.)
28. Zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta formou obchodnej verejnej súťaže (priestor MsKS)
29. Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Loderer – Slnečné jazerá)
30. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Senec; Svätý Martin)
31. Návrh na prenájom nehnuteľnosti – budova na Lichnerovej ul. č. 93, Senec