Pracovná ponuka

 

Mesto Senec zastúpené primátorom mesta Ing. Dušanom Badinským prijme do pracovného pomeru na obsadenie pracovnej pozície:

Referent sociálnych vecí a klubu dôchodcov

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01.06.20219, prípadne dohodou

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa   (v odbore – sociálna práca);
 • odborná prax min. 1 rokov;

Iné kritéria a požiadavky:

 • znalosť legislatívy  - zákona o sociálnych službách  č. 448/2008 Z. z.;
 • samostatnosť,  komunikatívnosť, empatia, spoľahlivosť;
 • znalosť práce s PC;
 • bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.;
 • vodičský preukaz skupiny „B“ – výhoda;

Náplň práce:

 • spracovanie podkladov pre posudkovú činnosť v oblasti sociálnych služieb;
 • vyhotovovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu;
 • sumarizácia a príprava podkladov pre spoločné stravovanie v jedálni pre seniorov;
 • koordinácia činnosti denného centra;
 • vykonávanie terénnej práce v domácnosti občana;

Platové podmienky: 7. platová triedy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný životopis;
 • fotokópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní;
 • motivačný list;
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Dátum a miesto podania žiadosti:

Žiadosť a potrebné doklady je potrebné doručiť do 13.05.2019 na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie č. 8,  903 01 Senec.

 

 

6.5.2019 12:16