Pracovná ponuka - Vedúci školskej jedálne MŠ Kysucká 9, Senec

Požiadavky na uchádzača

- Vzdelanie: Ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie s maturitou, výhodou úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v odbore spoločné stravovanie.

- Ďalšie požiadavky: Platný zdravotný preukaz

- Osobnostné predpoklady: schopnosť viesť kolektív, samostatnosť; tímová práca; spoľahlivosť; ochota pomáhať

- Znalosť práce s PC EXCEL, WORD, OUTLOOK,

Pracovné podmienky

- Miesto výkonu práce: MŠ Kysucká 9, Senec

- Termín nástupu: ihneď, prípadne dohodou;

- Pracovný pomer: na plný pracovný úväzok, na dobu určitú na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

- Platové podmienky: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,  v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Funkčný plat: 830,50 euro  + riadiaci príplatok + osobný príplatok.

- Náplň práce: Koordinuje, riadi, usmerňuje a kontroluje stravovacie zariadenie s plnou hmotnou zodpovednosťou, zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov a usmerňuje ich prácu, má na zodpovednosti technickú úroveň zariadení. Zabezpečuje prevádzku spoločného stravovania v ŠJ –objednáva tovary od dodávateľov, zostavuje jedálny lístok normuje jedlá, vedie predpísanú evidenciu, zodpovedá za správne zúčtovanie dokladov peňažného denníka a stravného, prijatého od stravníkov a ďalšie činnosti spojené s touto pracovou pozíciou. Zodpovedá za hospodársku, ekonomickú a prevádzkovú stránku spoločného stravovania v ŠJ.

- Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis s uvedením priebehu zamestnaní so stručným popisom vykonávanej pracovnej činnosti

- Kontakt pri podaní žiadosti:  mskysuckasenec@centrum.sk, tel. cislo: +421 918 250 132
 

12. 1. 2022 15:42