Prerušenie distribúcie elektriny - Farské námestie 1 a Mierové námestie 1

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, zápis v OR OS BA I, oddiel Sa, v. č. 3879/B
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2626106826/1100, IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, BIC: TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop, www.zsdis.sk
MESTO SENEC
NAM MIEROVÉ 8/14
903 01 SENEC
Bratislava 09.09.2021
Predmet listu: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 05.10.2021
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
V čase od 08:00:00 hod. do 15:30:00 hod.:
NAM FARSKÉ č. 1
NAM MIEROVÉ č. 1
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Ďakujeme za spoluprácu.
S pozdravom
Ing. Michal Vajanský
vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.
Jana Jánošová
administrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a.s.
Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky (naplánovaný termín, skrátenie,
zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk.
V prípade nejasností kontaktujte: Jana Jánošová, tel.: 2-50 61 31 61, jana.janosova@zsdis.sk
1 | 1

16. 9. 2021 15:08

 

Súbory / prílohy