Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2017

Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov.

Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods.1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzické osoby –občania, fyzické osoby –podnikatelia, právnické osoby i obce.

Celé znenie výzvy: http://www.ruvzba.sk/aktuality/deratizacia_jar2017.pdf

24. 3. 2017 12:13