Preventívna celoplošná/deratizácia na území Bratislavského kraja - jeseň 2017 - výzva

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O. Box 26

Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verej­ného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzické osoby - občania, fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby i obce.

Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšne škodce, ktoré dis­ponujú vysokou plodnosťou, pričom za vhodných podmienok často dochádza k ich pre-množeniu - jednak v objektoch ľudských sídiel a-jednak aj v priľahlých vonkajších prie­storoch. Najmä v prípade ich premnoženia sa môžu stať významným prameňom alebo faktorom prenosu viacerých prenosných (= infekčných) ochorení ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu predstavovať Činiteľa ohrozujúceho verejné zdravie.

Aby sa tomu predišlo - a tak sa dosiahla minimalizácia príslušného epidemiologic­kého rizika v oblasti verejného zdravia - je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu populácií uvedených živočíšnych škodcov.

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidel­ná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to každoročne v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektív­nejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačné ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.

Na základe uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave týmto

vyzýva   na  vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie tregulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.10.2017 do 15.11.2017, s tým že :

I)   obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo majetku obcí;

  1. fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekrea-čných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov; fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odbor­ných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov ;
  2. fyzické osoby - občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

MUDr. Otakar Fitz regionálny hygienik

9.10.2017 22:35