Pripomeinkovanie návrhu VZN č. /2018, ktorým sa určujú školské obvody..

PRIPOMIENKOVANIE NÁVRHU Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Senec VZN č..../2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce s ktorými má mesto Senec uzatvorenú dohodu.

V súlade s ustanovením § 6 ods. 3 a nás. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pred schválením návrhu všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „návrh VZN“) v mestskom zastupiteľstve, je tento mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke.

Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky (na adresu skolysenec@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 

23. 1. 2018 19:02

 

Súbory / prílohy