PRIPOMIENKOVANIE NÁVRHU č. 7/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

PRIPOMIENKOVANIE

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č.7/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec upravuje ustanovenie § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré určuje, že pred schválením VZN je návrh VZN zverejnený najmenej na 10 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.

Z uvedeného vyplýva, že návrh VZN, o ktorom má mestské zastupiteľstvo v Senci rokovať, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle najmenej na 10 dní. Rokovanie MsZ sa uskutoční dňa 06.12.2018, t.j. návrh musí byť zverejnený najneskôr 21.11.2018.

Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme (adresované na ekonomický útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta), elektronicky (na adresu odpady@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť zmenu a z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Ak však nie sú pripomienky adekvátne zdôvodnené, nemusí na ne mesto prihliadať.
Pripomienky k VZN sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu VZN.

Bc. Ivica Gajdošová
Referent odpadového hospodárstva
Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta


 

20.11.2018 12:24

 

Súbory / prílohy