PRIPOMIENKOVANIE NÁVRHU rozpočtu na rok 2019, 2020 a 2021

PRIPOMIENKOVANIE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2019

Schvaľovanie rozpočtu obcí upravuje ustanovenie §9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré v ods. 3 určuje, že pred jeho schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť.

Z uvedeného vyplýva, že návrh rozpočtu, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo v Senci rokovať, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu musí mesto zverejniť aj na webovom sídle mesta /www.senec.sk/ v tej istej lehote. Rokovanie MsZ sa uskutoční dňa 06.12.2018, t.j. návrh musí byť zverejnený najneskôr 21.11.2018.

Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme /adresované na ekonomický útvar/, elektronicky /na adresu matusova@senec.sk/ alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť zmenu a z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Ak však nie sú pripomienky adekvátne zdôvodnené, nemusí na ne mesto prihliadať.
Pripomienky k rozpočtu sa vyhodnocujú a vyhodnotenie uskutočňuje navrhovateľ rozpočtu. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu rozpočtu.

V Senci, 20.11.2018

Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky mesta

20.11.2018 14:28

 

Súbory / prílohy