Rozhodnutie o umiestnení stavby Telekomunikačná sieť

Mesto Senec , ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“ ) a § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len “správny poriadok“), na
podklade vykonaného konania posúdil žiadosť navrhovateľa a stavebný úrad žiadosť vo veci umiestnenia novej stavby v konaní rozhodol takto:
podľa § 35a a podľa §39, §39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a §46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov , vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby.

Týmto rozhodnutím sa umiestňuje stavba Telekomunikačná sieť
s názvom : INS_FTTH_SC_Senec_1
pre navrhovateľa : Slovak Telekom a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava
e-Net, s.r.o., so sídlom Lichnerova 35, Senec a
SWAN, a.s., so sídlom Borská 6, Bratislava, 841 04
v.z. NEVITEL a.s., Kračanská cesta 40, Dunajská Streda
na pozemku : líniová stavba (dotknuté parcely viď. nižšie vo výroku rozhodnutia ) v katastrálnom území : Senec

30. 6. 2017 8:36

 

Súbory / prílohy