Rozhodnutie o umiestnení stavby - Verejná elektronická komunikačná sieť

Mesto Senec ,  ako vecne a miestne príslušný  stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“ ) a § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len “správny poriadok“), na podklade vykonaného konania posúdil žiadosť navrhovateľa a stavebný úrad žiadosť vo veci  umiestnenia novej stavby v konaní  rozhodol takto:  

podľa § 35a a podľa §39, §39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a §46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  vydáva

 

rozhodnutie  o   u m i e s t n e n í    s t a v b y .

 

Týmto rozhodnutím sa umiestňuje stavba :  Verejná elektronická komunikačná sieť

s názvom            :                                          FTTH Senec - stred /okolie' 

pre navrhovateľa :                                         Orange Slovensko a.s.,

                                                                       so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava

             

Popis stavby : Predmetom stavby je vybudovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s.. Záujmové územie je rozdelené na lokality , ktoré sú zaznačene v situačných výkresoch  (Výkres č.1 až Výkres č.11) umiestnenia stavby spracované na podklade kópie z katastrálnej mapy. 

30.11.2018 14:40

 

Súbory / prílohy