Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku: „Skládka odpadov Senec – 3. etapa“

integrované povolenie č. 5476/37/2019/Sob-29813/2019/374390107/Z7 zo dňa 02.09.2019, pre prevádzku „Skládka odpadov Senec – 3. etapa“, ktoré dňa 24.09.2019 nadobudlo právoplatnosť.

 

14. 10. 2019 12:14

 

Súbory / prílohy