Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku: „Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov – biodegradáciou ARGUS, s.r.o., prevádzka: Senec – Horný dvor, parcelné čísla: 5162, 5163“

OZNÁMENIE

Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku:

„Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov – biodegradáciou ARGUS, s.r.o., prevádzka: Senec – Horný dvor, parcelné čísla: 5162, 5163“

 

Mesto Senec zastúpené Primátorom oznamuje, že dňa 06.10.2020 mu bolo ako účastníkovi konania v súlade s § 25 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) doručené od Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Odboru integrovaného povoľovania a kontroly listom č. 3324-33108/37/2020/Sob/720090103/Z5 zo dňa 06.10.2020

integrované povolenie č. 5278/37/2020-28388/2020/Sob/720090103/Z5 zo dňa 07.09.2020, pre prevádzku Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov – biodegradáciou ARGUS, s.r.o., prevádzka: Senec – Horný dvor, parcelné čísla: 5162, 5163“,

ktoré dňa 24.09.2020 nadobudlo právoplatnosť.

 

V zmysle § 25 zákona obec, ktorá je účastníkom konania, je povinná na základe požiadania inšpekcie najneskôr v lehote do 3 pracovných dní odo dňa požiadania inšpekciou zverejniť rozhodnutie na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom.

Rozhodnutie č.: 5278/37/2020-28388/2020/Sob/720090103/Z5 zo dňa 07.09.2020 je dostupné k nahliadnutiu na:

  • Mestskom úrade Senec, útvare výstavby a ochrany životného prostredia počas úradných hodín

Pondelok

:  od 7.30 – 14.30

streda

:  od 8.30 – 16.30

piatok

: od  7.30 – 13.30

 

  • Webovom portáli Mesta Senec (www.senec.sk v sekcii úradná tabuľa-oznamy)

 

Dátum vyvesenia: 09.10.2020                                                             Dátum zvesenia: 09.12.2020

 

9. 10. 2020 11:30

 

Súbory / prílohy