Štatistické zisťovanie od 15.4.2021 do 31.6.2021

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad SR realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu.

Zisťovanie sa uskutoční od 15.4.2021 do 31.6.2021.

Cieľom zisťovania je zabezpečiť' pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných 690 obcí, medzi nimi aj Senec. Do zisťovania CR je v celej Slovenskej republike zaradených 8 200 domácností.

V priebehu roka 2021 vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať' sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

  ŠTATISTICKÝ ÚRAD

  SLOVENSK EJ REPUBLIKY

29. 4. 2021 8:48